Vi som forbrukere vil ha nok elektrisk kraft til lavest mulig pris. Samtidig er det en internasjonal forpliktelse til å omstille produksjonen av elektrisk energi fra fossile til fornybare ressurser for å hindre klimaendringer med drivhuseffekt og økte temperaturer. Det er dette som går inn i begrepet «det grønne skiftet».

Venstre som parti har lenge sett behovet for det grønne skiftet. Da får en heller akseptere at ikke alle har samme oppfatning. Det er enkelt å bruke begrepet «global oppvarming» i harselerende betydning i perioder med sur nordavind og kraftig snøfall. Men det grønne skiftet er et faktum som vi som forbrukere både må og bør forholde oss til, og som de politiske myndighetene må forholde seg til. Et annet faktum er at seks av ti nordmenn mener at klimaendringer er menneskeskapte.

Frøya er allerede inne i det grønne skiftet. Vindkraftverket, som var omstridt med bakgrunn i dimensjonene på de 14 turbinene og naturinngrep, har en konsesjonstid på 25 år. Det er beregnet at anlegget i løpet av ett år produserer elektrisk energi til 13.400 husstander. Det er seks ganger så mange husstander som det er på Frøya. I så henseende kan Frøya påberope seg å ha gitt sitt bidrag til det grønne skiftet.

Det blir neppe noen gang en videre utbygging av landbasert vindkraftverk på Frøya.

Frøya Venstre mener at kommunen som politisk nivå likevel kan gå lenger som en pådriver for andre metoder for utvikling av fornybar energi.

En mulighet er å bidra med praktiske tiltak slik at det planlagte flytende pilotprosjektet for solenergi nordøst for Frøya kan realiseres. Det kan være å påvirke de sentrale myndigheter i spørsmål som er knyttet til det grønne skiftet. Et eksempel på dette er at alle husholdninger betaler ett øre/kWt til et klima- og energifond som forvaltes av ENOVA. Dette utgjør 400 mill. kroner årlig, der det er forutsatt at 300 mill. kroner av dette beløpet skal brukes til ENØK (energiøkonomisering) i bygninger.  Det er pekt på at rigide regler har medført av bare halvparten av dette beløpet er brukt etter forutsetningene.

Eksempler på tiltak som også må styres av statlige myndigheter er å oppgradere linjenett, og utvikle energi fra bølger, tidevann og vindkraft til havs på en måte som ikke kommer i konflikt med fiskeri eller viktige naturverdier. Det er kjent at staten ved ENOVA nylig har støttet et produksjonsanlegg for grønt hydrogen med inntil 113 mill. kroner på Hitra, der fornybar energi brukes i en elektrolyseprosess der vann omdannes til hydrogen som et utslippsfritt drivstoff både til sjøs og til lands. Dette er også et ledd i det grønne skiftet.

Frøya Venstre,

Johan Pettersen, leder