Jeg synes det er synd for Sør-Trøndelag at ikke Høyres stortingsrepr og Frps gruppeleder på fylket innser realitetene i hva som skjer i distriktet  med dagens regjering. I stedet for å stå opp for fylket sitt i i eget parti, så velger de altså å hevde at posisjonen i Sør-Trøndelag ødsler bort pengene.

De er fornøyd med regjeringens innsats for et godt fylkesveinett, og sier det er her i fylket at fylkesveiene forfaller fordi vi som bestemmer ikke prioriterer vei godt nok i våre budsjetter. Hadde det vært sant som de sier, så ville fylkesveiene i resten av landet hatt langt bedre veier enn Sør-Trøndelag. Slik er det jo ikke. Kommunenes Sentralforbund og alle fylkeskommuner har i sitt høringssvar til Nasjonal Transportplan i år tydelig sagt at fylkesvegene er nedprioritert av dagens regjering og roper varsko.

Nasjonalt har etterslepet på fylkesveiene økt kraftig - det er altså ikke et sør-trøndersk problem.

Flere innlegg finner du i vår Meninger-seksjon her (hitra-frøya.no/meninger)

Hvert år siden krigen har vi hatt en økning i budsjettene. Alle regjeringer vil derfor kunne si at de har brukt mer penger enn den forrige.  Det er når en ser på hvordan pengene fordeles  at en ser tydelig de politiske forskjellene.

Noen faktaopplysninger:

• Riksveiene utgjør 11,27% og fylkesveiene 47,21% av veinettet i Norge.

• 14% av fylkesveiene har over 2000 i ÅDT. Dette utgjør 6.204 km fylkesvei.

• I statsbudsjettet for 2016 er det avsatt ca. 11 mrd. til drift av riksveiene.

Fylkeskommunene brukte til sammen ca. 5,9 mrd. kr. til drift av fylkesveiene i 2015.

• I følge SSB er det 44.318 km., fylkesvei og 10.581 km. riksvei i Norge.

• Fylkene bruker dermed 133 kr pr. meter til vedlikehold av sine veier mens Staten

bruker 1.040 kr. pr. meter til veivedlikehold av riksveiene.

• Da er det ikke noe feil med organiseringen men med fordelingen!

• NTP må bidra til å redusere forskjellene i rammebetingelser mellom drift av

riksvei og fylkesvei, så vi ikke får A- og B-veier.

• 4 av 334 sider i NTP handler om fylkesvegene

Når Torhild Aarbergsbotten sier vi sløser med penger på kollektiv og AtB så vil jeg minne om at stortinget har store ambisjoner vedr klima og miljø. Sør-Trøndelag fylkeskommune har forpliktet seg igjennom en bymiljøavtale for Trondheim med regjeringen. Der sier regjeringen at for å nå nullvekstmålet forutsetter de økt attraktivitet og økt kapasitet, både i infrastruktur og i driften av kollektiv. Dette innebærer flere busser og baner og flere sjåfører. Dette koster penger. Penger som regjeringen heller ikke gir.

Regjeringen gir med den ene handa, og tar med den andre. Det glemmer visst region og lokalpolitkere fra Høyre og FrP og nevne. For eksempel så innførte de i år 2016 mva på bussbilletter. For Sør-Trøndelag utgjør dette 18 mill i ekstra utgift til kollektiv.  Samtidig vet vi at kollektivtilbudet i distriktet kunne vært langt bedre enn det vi har økonomi til.

Når Frps gruppeleder sier de ville bruke 20 mill mer på samferdsel i år, så stemmer det.  De ville bruke opp pengene på asfaltprogrammet, mens vi ville sette de av på fond slik at vi kan ha muskler til å bygge nødvendige veier slik som Flatvalveien.

mvh

Kirsti Leirtrø

Gruppeleder Arbeiderpartiet.