Jeg sitter og leser ett brev «Fylkeskommunenes faglige råd og uttalelse til kommuneplanens arealdel i Hitra kommune» Jeg og flere med meg har sendt innspill til kommuneplanens arealdel hvor vi søker muligheter for utvikling av boliger, næring eller andre tiltak i og omkring grendene i Hitra kommune. Det skal det settes en stopper for om fylkeskommunenes råd skal følges, jeg leser «Fylkesdirektøren ønsker at ny bolig, - næring,- og fritidsbebyggelse i størst mulig grad utvikles der det finnes en etablert infrastruktur som kan ivareta trafikksikkerhet som gang- og sykkelveier, busslommer og andre etableringer som sikrer trygg skolevei». Dette er både bra og fornuftig det, men om dette blir ett krav - ja hvor mange grender blir det mulig å utvikle noe som helst i da, i Hitra kommune? Om ikke dette er nok leser jeg videre i samme dokument «For fylkeskommunen som veieier med ansvar for trafikksikkerhet og framkommelighet, og drift - og vedlikeholdsansvar for vegnettet er det åpenbart at med at tillatelse til spredt boligbygging (les; grendene i Hitra kommune) legges det forventninger og press på Fylkeskommunen om opprettholdelse av en viss standard på fylkesvegnettet som det ikke er mulig å imøtekomme. Fylkeskommunen har meget begrenset handlingsrom til nye investeringer og nødvendig vedlikehold av eksisterende vegsystem»

Om fylkeskommunens faglige råd til kommunen tas til følge vil bosetting i grendene i Hitra kommune snart være historie og sentrum være eneste sted i kommunen med mulighet for utvikling og hvor det fortsatt vil være lys i vinduene gjennom hele året.

Kommunene må få større innflytelse og sjølråderett over arealer i egen kommune. Det kan ikke være mangel på en gang og sykkelveg i ei grend eller ei vegstrekning som behøver en oppgradering, som skal stoppe utvikling i kommunen vår? I så fall, la kommunen få midlene og muligheten til å prioritere og ta ansvaret for dette da. Kommunevegene har allerede en bedre standard enn mange av fylkesvegene i kommunen vår! Vi liker å omtale Hitra som «mulighetenes øy» så la nå disse mulighetene fortsette å være muligheter for HELE kommunen vår!

Sigrid Helene Hanssen, bosatt i Tranvikan,  ei grend med muligheter men uten gang og sykkelvei..