Innlegg av Alf Albrigtsen - tidligere fiskerisjef og region direktør for fiskeri/havbruk i Trøndelag

Hitra/Frøya har fra start vært episenteret for utviklingen av havbruksnæringen og er fortsatt i dag den mest komplette og innovative havbruksregionen i Norge, også i internasjonal målestokk. Dette gjelder også deler av fiskerinæringen. Skal regionen kunne beholde og styrke sin posisjon, må det etableres et sterkere samarbeid og samhandling mellom kommunene i utvikling av infrastruktur tiltak for å sikre at landbaserte aktiviteter fortsatt beholdes og lokaliseres til øyregionen. Næringslivet ser ikke på kommunegrenser i sine valg.

Når fylkespolitikerne skal ta stilling til ny tverrforbindelse over Knarrlagsundet, må de ha dette perspektivet som utgangspunkt for sin beslutning.

Den sterke utvikling innenfor marin og deler av maritim sektor - inklusiv avledete virksomheter og service-sektor til disse – viser at bl.a. utvikling av attraktive, innovative og konkurransedyktige næringsarealer vil kunne bli en flaskehals i framtiden. I dette ligger også behov for å utnytte områder som naturlig er et felles arbeidsmarked mellom Frøya og Hitra, f.eks. områder mellom kommunene i Frøyfjorden. Det er her Ulvan industriområde kommer inn og må utvikles videre med en mest mulig effektiv veiforbindelse Vest i Knarrlagsundet.

Planleggingen framover bør derfor ha et tidsperspektiv mot 2050 – jfr. rapporten fra SiNTEF m.fl. «Verdiskapning basert på produktive hav i 2050».

Det er ingen tilfeldighet at Trøndelag har vært og er fremst i innovasjon og utvikling av havbruket. Etter at eierbegrensning ble opphevet i 1991 for primærleddet sjøoppdrett, fikk regionen utviklet sterke landbaserte miljøer, spesielt på Frøya/Hitra og Vikna/Nærøy. I tillegg mindre, men viktige miljøer i bl.a. Flatanger, Åfjord og settefiskanlegg i flere kommuner. Denne prosessen resulterte også i at en i dag har rimelig akseptabel fordeling mellom lokal/regional og eksternt eierskap, hovedkontor og ledelse.

Utfordringer og behov for innovasjon knyttet til den direkte verdikjeden løser næringen i stor grad best selv (og deres organisasjoner) i samarbeid med bl.a. forskning og forvaltning. Trøndelag fylke har imidlertid en meget viktig og avgjørende rolle i utvikling av ulike typer infrastruktur (kommunikasjon, vei, vann, næringsarealer, m.m.), kompetanse/utdanning, samarbeid over og mellom kommunegrenser, m.m.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) hadde i forrige uke et innlegg i Hitra-Frøya-avisa som peker på viktigheten av Ulvan industriområde. Jeg har vært i kontakt med mange private næringsaktører både på Hitra og Frøya som mener NHO framfører et viktig budskap fylkespolitikerne må vektlegge. De næringspolitiske og regionale effekter må vektlegges i større grad m.h.t Ulvan industriområde.  En må se dette i et langt tidsperspektiv (>50 år). Derfor må den netto samfunnsnytten på hele 237 mill kr, og som trolig er vesentlig større når perspektivene med havnæringene inkluderes,  tillegges avgjørende vekt.

Ulvan industriområde har en unik beliggenhet og attraktivitet for framtidige havnæringer dersom veiforbindelsen legges i Vest. Det vil samtidig styrke arbeidsmarkedsregionen og videreutvikle Knarrlagsundet som et framtidig attraktivt tettsted i Norges ledende havbruksregion.

Jeg har i utviklingen av havbruksnæringen erfart at en må ivareta hele verdikjeden, tilrettelegge for landbaserte arbeidsplasser og samarbeid mellom aktørene. Kartet under viser at med Vestalternativet vil Ulvan industriområde, industriområdene på Singsholmen med Skarsvåg Boats og på Kuøya med HitraMat, Kaasbøll Boats og Berge Rederi, kunne videreutvikles til et meget interessant marint og maritimt område med produksjon og avledede virksomheter. Området NV på Hitra mot Frøyfjorden har også korte avstander til aktørene på Frøya hvor bedrifter fra Frøya allerede er etablert i området.

Ut fra marin og maritime sektors viktighet for Trøndelag-nasjonalt/internasjonalt og ut fra de utfordringer og muligheter en ser framover i et 20-30 års perspektiv burde havbruk/fiskeri hatt et eget tema dag på fylkestinget i Trøndelag.