Ja, fiskerinæringen trenger langsiktige betingelser – og det legger denne regjeringen til rette for.

I lokalavisa Hitra-Frøya av 15. november ser jeg at Frøya Venstre ønsker langsiktige betingelser for fiskerinæringen.

Jeg kunne ikke være mer enig. Det er derfor denne regjeringen i 2015 la frem en Stortingsmelding om nettopp dette. Sjømatmeldingen tar opp de viktigste og førende momenter som har betydning for en fremtidsrettet sjømatnæring:

De tre pliktene (aktivitetsplikt, bearbeidingsplikt og leveringsplikt)

- Råstofftilgang

- Forskning og utvikling

- Markedsadgang

- Ombordproduksjon

- Førstehåndsomsetning

- Kvotesystemet

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan kvotesystemet i fiskeflåten bør innrettes i fremtiden, Eidesenutvalget.

Anbefaling fra utvalget kommer snart og det vil danne grunnlaget for å tegne framtidens kvotesystem og hvordan vi skal forvalte felleskapets ressurser på en best mulig måte og legge til rette for verdiskapning. Viktig også for næringen – skape forutsigbarhet og langsiktige rammebetingelser.

Regjeringen vil bygge videre på det gode samarbeidet i næringa når vi nå skal gjennomføre det Stortinget har besluttet.

Fiskerinæringen går så det suser!

Råfiskarlaget omsetter i år for over 10 milliarder kroner, det har aldri skjedd før. Eksporten av norsk fisk var historisk høy i 2015 på 74,5 milliarder kroner, mens i 2016 vil vi passere 90 milliarder norske kroner – så at det går riktig vei er det ingen tvil om. Regjeringen vil fortsette – i tett dialog med næringen, å legge til rette for videre verdiskapning for hele kyst Norge.

Det er viktig med rekrutering til næringen og da må vi tilrettelegge for trygge og lønnsomme arbeidsplasser, noe som regjeringen arbeider med i tett dialog med næringen.

Når vi ser på søkerantallet på de "Blå fag" på vår flotte videregående skole på Frøya, må jeg si at jeg ser lyst på rekruteringen. Den store interessen for å gå inn i næringen og tro hos ungdommen på at dette har en fremtid, er absolutt til stede.

Flere meninger finner du her

For å skape forutsigbarhet så besluttet også regjeringen å ikke innføre "vinterfaktor" i torskefiske. Dette vil blant annet bety at mer restråstoff  ilandføres, som igjen vil skape mer aktivitet på land.

Regjeringen vil i slutten av denne måneden, legge frem en Bioøkonomistrategi. Bioøkonomi handler om å utnytte de ressurser vi har på en mer effektiv, bærekraftig og lønnsom måte. Norge har rikelig tilgang på fornybare biologiske ressurser både i havet og på land, og en industri- og kompetansebase som er godt egnet til å utnytte disse. Regjeringen har derfor foreslått 50 millioner kroner i statsbudsjettet til bioøkonomitiltak gjennom Norges forskningsråd.

Jeg er helt enig i at det er viktig å skape et bredest mulig politisk flertall for de beslutningene som fattes, for det fortjener næringen.

Det er ingen uenighet om at fisken er felleskapets ressurser. De folkevalgtes oppgave er å forvalte felleskapets ressurser, til felleskapets beste!

I tillegg til at vi politikere lager fremtidsrettete rammevilkår for næringen, må vi hele tiden tenke nytt , både fangst – og fangstmetoder.

Derfor har denne regjeringen en historisk satsning på forskning og utvikling. Siden vi tiltrådte i 2013 har vi økt bevilgningene med over 300 millioner til marin forskning.

Fisken er en fornybar ressurs og derfor må vi ta vare på havet, for da vil havet ta vare på oss.

Roy Angelvik

Statssekretær Nærings og Fiskeridepartementet.