Senterpartiet foreslår å halvere bompengene for tunge kjøretøy

* Senterpartiet vil i høst foreslå på stortinget å halvere bompengesatsene for tunge kjøretøy fra 1. januar 2016.

* Dette blir en del av vår samlede innsats for å redusere kostnadene for norsk næringsliv.

* Basert på tall fra 2013 vil næringslivet spare en halv milliard på dette forslaget.

* Staten skal dekke inntektstapet for bompengeselskapene. Dette for å unngå at regningen overføres til personbiler.

* Et bredt flertall på stortinget står bak de bompengeprosjektene som er vedtatt. Dette forslaget er utløst av nedgangen og usikre tider i næringslivet.

* Vi vil ha en dialog med næringslivet om utformingen. Det gjelder særlig for by pakkene som har en miljømessig begrunnelse.

* Vi står nå i en krevende tid, som er preget av omstilling og utfordringer for næringslivet. Parallelt med denne situasjonen har vi under denne regjeringen en bompengeinnkreving som er høyere enn noensinne sammen med rekordhøye bensin/diesel-priser.

* Senterpartiet mener at denne regjeringen ikke kan sitte å se på dette, og mener tiden er moden for å gjøre grep for å styrke næringslivet. Spesielt er det i denne situasjonen viktig å ha målrettede tiltak som treffer næringslivet i hele landet.

* I den forbindelse ønsker nå Senterpartiet at bompengekostnadene for tunge kjøretøy skal halveres, og at staten skal dekke den tapte kostnaden for prosjektene. Han mener dette er et tiltak som umiddelbart vil ha effekt på transportkostnadene til næringslivet rundt om i hele landet. Forslaget vil være en del av Senterpartiets alternative budsjett for 2016. Åpner og for muligheten til å differensiere med tanke på trafikken inn til de store byene og på ferjene når de siste tallene kommer.

* De siste tallene for bompengeinnkrevingen er tallene fra 2013. De viser at den totale bompengeinnkrevingen for tunge kjøretøy er på omtrent 1 milliard kroner. En halvering av disse kostnadene vil derfor koste ca. 500 millioner kroner for staten. I og med at vi allerede i dag har et system for bompengeinnkreving som fungerer så vil dette i liten grad øke byråkratiet samtidig som tiltaket umiddelbart vil gi utslag i bedre rammevilkår for næringslivet, spesielt i distriktene.

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Sp

Leder næringskomiteen