Spørsmål som ønskes besvart i Formannskapsmøtet 11. mai 2016

Politisk sak 78/16 – Melding – Avtale om leie av parkeringsplasser – Hjorten hotell a/s.

Viser til overnevnte sak, og ber rådmannen til møtet 11.05, om å forelegge formannskapet følgende tilleggsopplysninger angående saken.

Ber om at avtalen med kartgrunnlag, som viser hvor Hjorten Hotell a/s har avtalt å leie parkeringsplasser og hvor de eksisterende parkeringsplassene er lokalisert på gnr. 92, bnr. 37 og at dette forelegges formannskapet. Ber om en avklaring fra rådmannen på om leieprisen inkluderer sommer- og vintervedlikehold?

I saksgrunnlaget til Teknisk komite i politisksak 47/16, henvises det til følgende - «overnevnte leiesum er i tråd med tidligere priser som er fastsatt og avtalt med andre tomtekjøpere i Fillan sentrum, som skal dekke kostnader for opparbeidelse av parkeringsplasser i samme område.» Ber rådmannen forelegge formannskapet de avtaler inkludert kostnader, som det her henvises til med, kart som er påtegnet hvor disse parkeringsplassene er lokalisert.

I delegert sak 98/15D – Teknisk komite – Rammetillatelse og igangsettingstillatelse 1 og 2 – Nye Hjorten Hotell gnr. 90, Bnr. 29/31 Hitra. I saken vedtas det at det skal settes ned en arbeidsgruppe. Viser i denne sammenhengen til tidligere spørsmål til rådmannen om oppnevnelsen av denne arbeidsgruppen og hvem som sitter i denne? Og særskilt, under forutsetning om politisk representasjon i arbeidsgruppa, hvem oppnevner politisk representant? Viser til aktualiteten rundt dette spørsmålet, og henviser spesielt til politisk sak 76/16 og 77/16 i FSK til møtet 11.05 – 16, som stort sett, omhandler samme forhold i sentrum av Fillan.

Med vennlig hilsen

Lars Peder Hammerstad, Sp