Brev til Snillfjord kommune ang. markedsprofilering på næringsbygg

BER KOMMUNEN VURDERE LOVLIGHETEN I OPPFØRINGINGEN AV REKLAME PÅ NÆRINGSBYGG (det tidligere Samvirkelaget) PÅ SUNDLANDET

Sundlandet ligger som en naturskjønn og fredelig perle, ved havet. Oppføringen av de enorme reklameplakatene, på det tidligere næringsbygget til Samvirkelaget, virker derfor som et veldig stort inngrep i den ellers så harmoniske naturen. Som nabo kan jeg ikke se å ha mottatt nabovarsel, og ber derfor Snillfjord kommune om å vurdere lovligheten av oppføringen av denne skjemmende markedsprofileringen.

Ref. plan- og bygningsloven:

Oppføring av skilt og reklame, herunder alle faste og midlertidige innretninger i eller rettet mot det offentlige rom, er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens §§ 93g og 107.

For de samme innretningene og skilt- og reklameinnretninger rettet mot trafikken, kan i tillegg veglovens § 33 komme til anvendelse. Tillatelse til tiltak langs riks- og fylkesveier må innhentes fra vegvesenet; dette gjøres av kommunen i forbindelse med egen behandling etter plan- og bygningsloven. Unntak: Tillatelse kreves ikke for ubelyste skilt flatt på vegg som, alene eller i kombinasjon med andre innretninger på samme bygning, har en samlet annonseringsflate som er mindre enn 1,0 m2.

Øvrige regler i plan- og bygningsloven og i denne vedtekt skal ivaretas av tiltakshaver.

På objekter og i områder fredet etter kulturminneloven eller registrert som bevaringsverdige kreves allikevel tillatelse. Søknad - fremgangsmåte og krav til dokumentasjon Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ett-trinns søknadsbehandling er det som er vanligst ved skilt- og reklamesaker. Søknad om tillatelse til enkle tiltak kan også brukes. Bruk følgende fremgangsmåte ved søknad om tillatelse til tiltak: 1. Hent inn bakgrunnsmateriale, nabovarsel, aktuell søknadsskjemaer og ha evt. en forhåndskonferanse med kommunen. Finn ut om tiltaket er i tråd med intensjonene i kommunens veileder og vedtekter.

2. Søknaden skal være komplett, jfr. krav til dokumentasjon i lov og forskrift. Spesielt viktig ved søknad om oppsetting av skilt og reklame er:

Situasjonskart med markering av tiltakets plassering.

Gjenpart av nabovarsling

Illustrasjon av tiltaket; fasadetegning (eller tilsvarende) av eksisterende og ny situasjon, foto av bygg/sted, gjerne fotomontasje av ny situasjon, detalj tegning (mål 1:20), angivelse av fargebruk, materialbruk, montering og evt. belysning.

Evt. kort redegjørelse for tiltaket; utførelse og montering hvis dette ikke er vist på tegning.

Grunneiers samtykke til tiltaket kreves også vedlagt søknaden. 3. Hvis søknaden er tilstrekkelig dokumentert og det omsøkte tiltaket ivaretar estetiske og funksjonelle hensyn, blir det gitt tillatelse til tiltaket.

4. Ved søknad om tillatelse til enkle tiltak er behandlingstiden 3 uker, hvis kommunen ikke har truffet vedtak innen da, regnes tillatelse som gitt.

5. Hvis søknad og omsøkt tiltak derimot ikke oppfyller de overnevnte krav, vil kommunen gi tilbakemelding om dette. Kommunen stiller da krav til komplettering av søknad, endring av søknadsform og/eller endring av planlagt tiltak. Evt. kan det gis avslag på søknaden.

6. Hvis det må sendes inn endring av søknad, krever dette ny nabovarsling. Ved søknad om tiltak som er særlig omfattende, kan det være hensiktsmessig å bruke en to-trinns søknadsbehandlig (det gis først rammetillatelse, så igangsettingstillatelse). Evt. bruk av denne søknadsformen avklares med kommunen.

Vennlig hilsen

Janne Bjørnslett