Er færre lensmannskontor det beste for innbyggerne?

Denne reformen er som kommunereformen, man starter i feil ende. Man legger ned og slår sammen før innholdet er klart. Jeg mener at før vi går lengre, må det først sette en klart definert rolle for norsk politi. Hva vil vi ha, hva trenger vi? Hvilken rolle skal politiet ha i samfunnet.

Publikum forventer synlig politi i nærmiljøet, noe som langt fra er tilfelle i dag, og jeg er redd at det blir enda verre etter denne pågående sentraliseringen.

”Et lokalt forankret politi og en akseptabel responstid”, heter det i meldingen ”Politiet mot 2020” og det burde fremdeles gjelde.

Vi må få fokuset rettet på hvordan vi skal få en politietat samfunnet er tjent med, ikke på hvor mange vi kan slå sammen.

Det må tas noen prinsipielle grep i forhold til innholdet i politirollen og erkjennelsen av hvorfor politiet er til. Vi trenger mest en prinsipiell diskusjon og ikke en nedlegging og sentralisering.

Og det viktigst av alt, det må bli økt fokus på “nærpoliti” som modell for organisering av polititjenesten. En massiv nedleggelse av lensmannskontor og tjenesteder er med på å svekke trygghetsfølelsen i lokalsamfunnene, og vil være med på å svekke den lokale kunnskapen som politiet trenger både for å drive godt forebyggende arbeid og oppklare og bekjempe kriminalitet.

Jeg mener at politiet må være tilstede både i bygd og by, og aksepter ikke en sentralisert politistruktur. Politiets kunnskap om og nærhet til lokalsamfunnet er helt sentralt både når det gjelder etterforskning, forebygging, trygghets- og tillitsskaping.

Senterpartiet vil fortsatt holde fokus på dette og jobbe for en reversering av denne sentraliseringen.

Gunn Iversen Stokke

Senterpartiet i Sør-Trøndelag