Stort NTNU-program

Krafttak mot lakselus

Lakseselskapene går sammen og finaniserer store deler av forskningen.

Professor Yngvar Olsen og doktorgradstipendiat Lone Jevne 

Næringsliv

- Jeg skal forske på hvordan lakselusa opptrer og formerer seg internt på et oppdrettsanlegg, og i det nærmeste miljøet rundt et anlegg, forteller Lone Jevne.

Hun har en mastergrad i marinbiologi, og har allerede startet på arbeidet med sin doktorgrad på lakselus. Torsdag var hun sammen med professor Yngvar Olsen til stede under åpningen av Blått kompetansesenter. Her ble det underskrevet en avtale mellom NTNU og en rekke midtnorske oppdrettsselskaper. Avtalen sikrer finansiering av et eget forskningsprogram mot lakselus.

Taskforce lakselus

Programmet har fått navnet "Taskforce Lakselus", og har som overordna mål å etablere fundamental kunnskap om hvordan lakselus kan spres innen oppdrett, innen ville bestander av laksefisk, og mellom ville og oppdrettede bestander.

NTNU oppretter syv doktorgrad-stillinger. To av disse er offentlig finansiert, mens hele fem stipendiater finansieres av oppdrettsbedriftene. I tillegg vil hver doktorgradstilling knytte til seg mastergrad- og bachelorstudenter.

Yngvar Olsen har vært sentral i utviklingen av "Brohode Frøya" som har koblet NTNU med skole og næring på Frøya. Han sier at Blått kompetansesenters plass i lakselus-prosjektet blir å være et brohode for forskningen. Forskningene skal ha plass på senteret under sitt feltarbeide i øyregionen.

- Mye av arbeidet skal gjøres ute i oppdrettsbedriftene. Her skal forskerne være tett på de som jobber med laksen. Vi oppretter på et vis et laboratorium utenfor Gløshaugen. Blått kompetansesenter blir hoved-brohodet i dette, men vi vil også også ha en link til Rørvik, hvor det også skal gjøres feltarbeid, forteller Olsen.

Vet lite om hvordan den sprer seg

Forskningsprogrammet retter seg mot det som er ett av de største problemene i laksenæringa. Men til å være et så mye omtalt problem, vet man fortsatt lite om hvordan lakselusa smitter.

"Det er et problem i den etablerte forvaltningen at mekanismene for smitteoverføring innen bestander og mellom oppdrettede og ville bestander ", heter det i prosjektbeskrivelsen til "Taskforce lakselus". Og målet med forskningen skal være å finne ut hva som er de riktige tiltakene for å stoppe spredningen.

- Målet er å kunne bidra med kunnskap, slik at man får en riktigere forvaltning, sier Yngvar Olsen.

De syv doktorgradsoppgavene blir som følger:

1) Kartlegge resistensutvikling mellom villaks og oppdrettslaks

2) Smitte av lakselus internt og mellom anlegg

3) Smitte av lakselus internt i anlegg og effekt av brakklegging

4) Interaskjon i smitte mellom oppdrett og villfisk, med fokus på sjøørett

5) Smittemekanismer av lakselus på villaks i havet

6) Livssyklus, biologi og økologi til planktoniske stadier av lakselus

7) Molkylærbiologiske metoder for sporing av lakselus


Parnerbedriftene som går inn i prosjektet er: Marine Harvest, Salmar, Lerøy Midt, Måsøval-gruppen, Bjørøya AS, Midt-Norsk AS, Salmonor, Sinkaberg-Hansen, Ervik Laks og Ørret, Emilsens fisk og Åkerblå.


Næringsliv