I september 2013 søkte Måsøval fiskeoppdrett om å få visningskonsesjon for laksoppdrett.

De ønsker å bruke lokaliteten de har ved Inntian, kombinert med landbase på Sistranda. Sentralt i konseptet er at det i samarbeid med Sintef/NTNU skal utvikles en oppdrettssimulator.

Visningskonsesjon er en spesialkonsesjon som kan gis til oppdrettsselskap som legger til rette for publikum/turisme, slik at folk kan lære om moderne havbruk.

Lerøy har en slik konsesjon på Hitra, hvor de samarbeider med Kystmusset om visningsopplegget.

Salmar fikk i 2013 avslag på en søknad der de ønsket å ha visningsanlegg i Froan, og samarbeide med Frøya kommune og Frøya kultur- og kompetansesenter om opplegget.

Begrunnelsen for avslaget var blant annet at det allerede er et visningsanlegg i regionen (Lerøys).

Dette er også en del av fiskeridirektoratetes begrunnelse for å avslå Måsøvals søknad.  Selv om direktoratet ser at det er forskjeller i visningskonseptene, er man bekymret for at visninganlegg etableres for tett, da det kan underminere besøksgrunnlaget for eksisterende anlegg.

«Vi vurderere at risikoen for uheldig konkurranse med eksisterende visningssenter som reell» står det i avslaget.

Måsøval fikk avslaget i slutten av januar, og har bedt om utvidet ankefrist.

- Vi er midt oppe i en vurdering om vi skal anke, forteller daglig leder i Måsøval fiskeoppdrett, Lars Måsøval til hitra-froya.no.