Søknaden fra Salmar om å få etablere ny oppdrettskonsesjon ved Salatskjæra utenfor Mausund, var på lokalpolitikernes bord hele tre ganger i høst. I den endelig høringsuttalelsen fra Frøya kommune fraråder de at Salmar får etablere oppdrett på denne lokaliteten.

Begrunnelsen er at oppdrettsanlegg der vil komme i konflikt med yrkesfiskere, oppvekstområde for kysttorsk og gode krabbe- og fiskeplasser.

Nå har også Fiskeridirektoratet levert sin høringsuttalelse, og de konkluderer på samme vis. De støtter seg til uttalelse fra Fiskarlaget Midt-Norge, samt egen kartlegging som viser at området er et registrert område for passive redskaper (krabbe) og et registrert gytefelt for torsk. Ut fra dette fraråder de etablering av akvakulturanlegg.

Fiskeridirektoratet er de første som har levert uttalelse av de fire statlige instansene som skal si sitt i saken. I tillegg skal Fylkesmannen, Kystverket og Mattilsynet gi uttalelse, før fylkeskommunen avgjør om Salmar får ja eller nei på sin søknad.