Fylkeskommunen skal ta en endelig avgjørelse om Salmar får etablere grønt oppdrettsanlegg ved Salatskjæra, når alle høringsuttalelser i saken er kommet inn. Fortsatt mangler Mattilsynets vurdering.

- Vi forventer svar ganske snart, sier saksbehandler Ellen Hoel i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har levert to uttalelser.

I den ene, som er i forhold til forurensningsloven, gir de tillatelse til at Salmar får etablere anlegg på lokaliteten Salatskjæra. Her vises det blant annet til at området har en meget god evne til å omsette organisk materiale fra oppdrettsvirksomhet, og at det er anslått at det ikke vil akkumulere organisk matariale under anlegget.

I den andre uttalelsen, som er gitt etter naturmangfoldsloven, fraråder de derimot at lokaliteten tas i bruk til oppdrett. Her viser fylkesmannen til at en plassering på gyte- og oppvekstområde til kysttorsk vil være kritisk for den lokale bestanden av kysttorsk.

« Da konsekvensene av akvakulturnæringens miljøpåvirkning i dette området ikke er kartlagt, følger vi Frøya kommunes vedtak og frarår etablering av omsøkt virksomhet...»