Får ikke bygge hus i strandsonen

Nyheter

Kystplan har på vegne av Torbjørn Hammernes søkt om dispensasjon til å bygge nytt våningshus på sin jordbrukseiendom på Tuvneset ved Ervika. Eksistrende våningshus ønsker bevart og benyttet til utleie. Tiltaket er i 100-metersbeltet til sjøen. Forvaltningsutvalget i Frøya har sagt nei til dispensasjon, men viser til at tiltakshaver bør gi innspill i forbindelse med rulleringen av kommunedelplanen for Sistranda, som strekker seg til og med Ervika.