Vil stoppe SalMars havmerd

Norske Lakseelver er bekymret for fremtidig lusepress, og har sendt bekymringsmelding til vertskommune.

Bildet viser en modell av Salmars havmerd. 

Nyheter

Organisasjonen Norske Lakseelver har sendt bekymringsmelding til Midtre Namdal samkommune, som er ansvarlig for lokaliseringen av oppdrett i regionen. Lokaliteten det er søkt om ligger rett ved Aldgården naturreservat, og SalMar skriver at dette kan være en aktuell reservelokalitet for havmerden om den ikke kan plasseres i Frøya kommune. Det skriver iLaks.

Tredje lokalitet

Dette er tredje lokalitet som er inne i bildet med tanken på plassering av havmerden til SalMar. De to foregående lokalitetene (Håbranden og Nystø) ligger ved øygruppa Froan i Frøya kommune. Disse to lokalitetene ligger på sin side i utvandringsruta for smolt fra Trondheimsfjorden.

– SalMar frykter opplagt konsekvensene av infeksjon med lakselus eller andre sykdomsfremkallende organismer på fisken i havmerden. For oppdrettsselskapet kan det derfor være en risikoreduksjon å plassere havmerden ved Aldgården, men for Namsos kommune, som har ansvar for både villaksen i Namsen og andre oppdrettere i området, vil oppdrett ved Aldgården representere en betydelig trussel og risikoøkning som ikke står i forhold til mulig gevinst, forteller Erik Sterud, biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, i en pressemelding.

Helt åpen teknologi

– Akkurat som i en helt vanlig merd, vil det i havmerden være uhindret utveksling av sykdomsfremkallende organismer mellom fisken inne i merden og fisk utenfor merden, påpeker Sterud.

Havmerden bygges for å kunne betjene åtte oppdrettskonsesjoner. Dette tilsvarer et årlig utsett av minst 1,6 millioner smolt, og en maksimal stående biomasse på 6240 tonn laks.

– For å illustrere hvor mye dette er, så vil det med årets fangstresultat i Namsen ta 260 år å fiske en tilsvarende mengde laks i elva, påpeker Sterud.

Smittereservoar

Norske Lakseelver mener at størrelsen forteller noe om hvilket potensial havmerden har for å virke som et enormt smittereservoar for lakselus og andre sykdomsfremkallende organismer.

– For ikke å snakke om hvilken trussel en eventuell rømming fra denne lokaliteten kan ha å si for villaksbestanden i Namsen. På grunn av innblanding av rømt oppdrettslaks tilfredsstiller ikke laksebestanden i Namsen myndighetenes minimumskrav i henhold til Kvalitetsnormen for villaks. Dette er alvorlig og vi kan ikke risikere en ytterligere forverring som resultat av rømmingsulykker i Namsens nærområde, understreker Sterud.

Namsen gir store verdier

Norske Lakseelver påpeker også SalMar i sin søknad snakker varmt om arbeidsplasser, men at det ikke er lagt fram noe samfunnsøkonomisk analyse som sannsynliggjør en gevinst for kommunen.

– I analysen må det også tas med hvilken betydning villaksen har for arbeidsplasser, turisme og reiseliv for kommunene i regionen. Omsetningen rundt laksefiske i Namsen ligger i størrelsesorden 60 millioner i året, og det må selvsagt tas med i betraktningen her, avslutter Sterud.

iLaks har prøvd, men har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar til saken fra SalMars konsernsjef Trond Williksen.

SalMar forventer å sette ut smolt i havmerden i løpet av høsten 2017.