Fortgang i bygging av havneanlegg

Slik blir havna til Guri Kunna videregående:

Skisse fra Norconsults forslag til reguleringsplan 

Skiiser fra Norconsult 

Nyheter

Det skal gjøres en del sprengingsarbeid i forbindelse med utbyggingen av havneanlegget som fylkeskommunen skal bygge ved Guri Kunna videregående på Frøya. For å unngå at dette forstyrrer fisken i Måsøvals oppdrettsanlegg ved Inntian, legges det opp til en intensiv anleggsperiode fra at fisken er slaktet ut i høst, til det blir nytt smoltutsett i månedskiftet februar/mars 2018.  Anleggsarbeidet beregnes å være ferdig innen da.

Dette er bakgrunnen for at endringene i reguleringsplanen for Guri Kunna kom opp som ekstrasak i siste forvaltningsutvalg i Frøya kommune. Utvalget vedtok å legge planen ut på høring.

Primærformålet med havneanlegget er å skaffe liggeplass til skolebåten "Fru Inger" og andre båter skoler bruker i undervisningen. Frøya kommune er invitert inn på et samarbeid om utbyggingen, og vil kunne tilby sentrumsnære gjesteplasser for båter innefor det samme havneanlegget.

Skiiser fra Norconsult