SalMar vil kjøpe flyplass-stripa

  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Frøya formannskap skulle i dag behandle sin strategi for Frøya Flyplass, hvor kommunen eier 20 prosent av aksjene. Ordfører Berit Flåmo refererte i den anledning til styreprotokoll fra møte i flyplass-selskapet rett før påske. En protokoll hun omdelte til de øvrige formannskapsmedlemmene. Der vises det til at Salmar ønsker å kjøpe ut øvrige aksjonærer i selskapet for 500.000 kroner. Og at det skal avholdes ny generalforsamling.

Dette var nye opplysninger for både saksbehandler i saken og formannskapspolitikerne. 

Etter et gruppemøte hvor ordføreren hadde hatt en telefonsamtale med styreleder Olav Andreas Ervik i flyplass-selskapet, kunne ordføreren opplyse at styreprotokollen var unntatt offentlighet. Hun foreslo også at hele saken om kommunens flyplass-strategi ble utsatt.


Salmar vil utvikle flyplassen

Ønsker å kjøpe ut alle som vil selge sine andeler.

 

Arvid Hammernes (V) sa at de opplysningene de hadde fått hadde et veldig overraskende budskap, og han stilte spørsmål ved om en slik protokoll kunne unntas offentlighet.

- Dette er opplysninger som må fram i offentligheten uansett når kommunen skal ta stilling til dette, sa Hammernes.

- Handler om tomtekjøp, ikke flyplass-aksjer

Styreleder Olav Andreas Ervik presiserer etter møtet at saken ikke handler om aksjene i selve flyplass-selskapet.

- Det vi behandlet i styret i Frøya flyplass er to ting: Vi har fått et bud på tomta til Frøya motorsportsenter i fra NMK Frøya. Og så har vi fått et bud på tomta som flyplasstripa ligger på, fra SalMar. Begge salgene er enstemmig vedtatt i styret. Men dette kan ikke styret vedta alene, derfor har vi gitt denne innstillinga til den kommende generalforsamlinga, sier Ervik til lokalavisa Hitra-Frøya.

Generalforsamlinga blir nå noe forskjøvet i og med at Frøya kommune og formannskapet ikke tok stilling til saken i dagens møte.

- Dere i flyplass-styret mener salg av tomtene er riktig vei å gå?

- Ja, vi har tro på at NMK Frøya er de beste til å ta seg av og utvikle motorsportsenteret. Og vi har tro på at SalMar har de beste intensjonene for å utvikle flyplassen, både for motorsporten og for regionen som sådan.

- Kommer SalMar til å gå inn i styret i flyplassen? Det er det ikke tatt stilling til. Og hva som skjer videre er det generalforsamlinga som må vedta, sier Ervik, som selv har en privat posisjon som oppdrettsdirektør ved SalMar.

Olav Andreas Ervik  Foto: Lars Otto Eide