Får kjøpe eiendom

Nyheter

Arnstein Mikkelhaug AS, med adresse Uthaug, får konsesjon til å kjøpe eiendommen Enebo på Akset på Hitra. Selger er Trygve Sivertsen. Eiendommen er på 164 dekar, og kjøpesummen er 1,5 millioner kroner. Den nye eieren har ikke tenkt å bosette seg på gården, og det gis fritak fra personlig boplikt. Boplikten kan oppfylles gjennom utleie når våningshus er restaurert.  I konsesjonsvedtaket vises det til at eier har driveplikt, og at denne kan oppfylles ved bortleie av jorda.  En del av eiendommen er i kommunedelplanen avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Kjøper skriver i søknaden at han ønsker å regulere et større område til boligformål.

Teknisk komite i Hitra vedtok å gi konsesjon med vilkår i siste møte.