Positiv til Uttian Panorama

Nyheter

Kystplan ønsker på vegne av grunneier Olaf Reppe å starte planarbeid med Uttian Panorama. Området er i kommunens arealplan avsatt til landbruk, natur og friluftsliv, med mulighet for bygging av inntil fem fritidsboliger. Søker ønsker i stedet å regulere området til helårsboliger.

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har gitt en forhåndsuttalelse der de anbefaler at det utarbeides reguleringsplan med hensikt å legge til rette for boligbebyggelse. Utbygger ser for seg å regulere for 10 til 15 boligtomter.