Får bygge garasje

Nyheter

Laila og Sigbjørn Haranes, Sandstad, søker om tillatelse til oppføring av garasje på eiendommen sin. Den aktuelle tomta ligger innenfor et område i kommuneplanens arealdel definert som LNF, der det er forbudt med bebyggelse som ikke er knyttet til stedbunden næring. Men omsøkt plassering er på et areal som ligger inntil dagens gårdsplass, nært eksisterende bolighus på gården. Området er sådan tatt i bruk i tilknytning til boligen. Derfor mener både administrasjon og teknisk komite i Hitra kommune at det er greit å gi dispensasjon til å sette opp garasjen.