Rådmannen mener det blir for mange boliger i Sandvika

Nyheter

Kystplan har på oppdrag fra Sandvik Eiendom utarbeidet en reguleringsplan for Grindfaret i Sandvika på Frøya. Det tas høyde for 16 nye eneboliger, pluss to områder for flerboligbygg, med 10 boenheter. Til sammen 26 nye boenheter.

Forvaltningsutvalget i kommunen skal neste uke avgjøre om planen sendes ut på offentlig høring.

Rådmannen anbefaler at dette ikke blir gjort. Dette begrunnes med at boligfeltet har for mange boenheter.

 "Det høye antall enheter vil medføre økt trafikkbelastning, noe som vil få konsekvenser for trafikkavvikling og trafikksikkerhet innen planområdet. Planforslaget bidrar til et spredt utbyggingsmønster og økt bilbruk innenfor kommunen, men fortetning i grenda (...) Rådmannen viser også til at framlagte planforslag ikke er vurdert opp imot dagens kapasitet på skole og barnehage på Sistranda. En økning på 26 enheter vil bidra til press på kommunal infrastruktur, både med tanke på skole og barnehageplasser, men også skoleskyss. "

Rådmannen vil i stedet vurdere planforslaget i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.

 "En utbygging på denne størrelsen må vurderes nærmere i sammenheng med hvor og hvordan Frøya kommune vil planlegge, å etablere boligområder i overordnet plan", står det i forslaget til vedtak.


- Skjønner ikke hva rådmannen holder på med

Reagerer kraftig på vurderingen av at det kan bli for mange boenheter i Klubben/ Sandvika-grenda