Frøyarådmann vil støtte Hitra-ferje

Anders Ulfsnes i Aure næringsforum, Karin Torset i Tjeldbergodden Utvikling AS ,Randi Lundquist fra Hitra næringsforening.og Jan-Erik Larsen i Kom vekst var i 2015 samlet for å diskutere mulig ferje mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. 

Nyheter

Frøyarådmannen foreslår at kommunen bevilger 50.000 kroner til ferjeselskapet Minofas AS . Dette under forutsetning av at de andre eierkommunene bidrar med samme beløp.

Laksåvik - Kjørsvikbugen

Det har i lang tid vært arbeidet med å få etablert ferjeforbindelse mellom Laksåvik på Hitra og Kjørsvikbugen i Aure. Frøya kommune har vært involvert i arbeidet, og dannet i 2009 sammen med Aure, Smøla, Hitra, Kristiansund og Hemne ferjeselskapet Midt-Norsk ferjeallianse AS (MINOFAS AS).

Alliansen ønsket å være pådrivere i arbeidet med å styrke kystregionens attraktivitet innen næringsutvikling og bosetting, med vekt på bl.a. næringer som energi, havbruk og reiseliv.

Sparer 60 minutter

Det ble et lite gjennombrudd i saken da Stortingets kommunalkomite i en enstemmig merknad til kommuneproposisjonen 2018 i sommer bemerket at et  slikt samband vil binde fv. 680 i Møre og Romsdal og fv. 713 i Sør-Trøndelag sammen.

Ferjesambandet vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer via E39, og gi spart reisetid på opp mot 60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra, med betydelige gevinster for bl.a. næringslivet.

Et samband som omtalt, vil ikke bli realisert uten at det tas opp i ferjetilskuddsordningen.

Kommuneproposisjonen omtaler ikke hvordan det nye ferjesambandet vil påvirke ferjetilskuddet til fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen. Komiteen ba derfor regjeringen komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse for hvordan dette kan skje.


- En viktig milepæl nådd for ferge Hitra-Aure

Kommunalkomiteen på Stortinget ber regjeringa se på tilskuddsordninga for et nytt fergesamband mellom Hitra og Aure.

 

Ennå et stykke arbeid å gjøre

Med bakgrunn i dette innser Minofas at det ennå er et stykke arbeid å gjøre før et endelig vedtak om etablering av ferjeforbindelsen kan finne sted.  Det er derfor behov for friske driftsmidler, og selskapet søker nå eierkommunene om støtte på hver 50.000 kroner som samlet vil gi selskapet 300.000 kroner for det videre arbeidet.

Midlene er hovedsaklig tenkt brukt til kjøp av eksterne tjenester og utredninger


Fylkesord-førerne ber om nasjonens fergestøtte

Fylkesordførerne Tore O. Sandvik og Jon Aasen har sendt brev til stortingspolitikerne der de ber om nasjonens støtte til å få etablert fergesambandet Aure-Hitra.

 

Positiv til spleiselag

Frøyarådmannen er innstilt på finne midler til dette spleiselaget.

- Dette er en kampsak som har pågått omkring 20 år. Rådmannen er kjent med at Frøya kommune i sin tid ikke gikk hardt ut mot at ferjeforbindelsen Forsnes-Smøla-Kristiansund ble lagt ned, nettopp med begrunnelse at ferjebindelse Laksåvika-Kjørsvikbugen ville bli en realitet. Så har det tatt lengre tid enn antatt å få dette på plass.

- Med kommunalkomiteens bestilling til regjeringen, er arbeidet kommet et skritt videre. Det vil utvilsom være behov for påtrykk fra kommunene og ferjeselskapet slik at Stortingets bestilling følges opp og at det igjen fører til snarlig realisering av prosjektet, skriver rådmannen.

Saken behandles i Frøya formanskap 17. oktober.