Får ikke fradele to tomter til arv

Nyheter

Janne Hele Strømsvik har søkt om å få fradele to tomter fra sin eiendom i Barmfjorden. I søknaden viser hun til at det var foreldres ønske at alle fem barn skulle få tildelt ei tomt hver fra eiendommen. Tre søsken har allerede hus/tomt på eiendommen, og hun ønsker å fradele til de to gjenværende.

I Hitra kommunes arealplan ligger eiendommen innenfor et område avsatt til tettstedsutvikling med både boliger og næring, men hvor det ikke tillates bygging før det utarbeides detaljplan. Det søkes om dispensasjon fra dette kravet, men en enstemmig teknisk komite i Hitra sier nei til dispensasjon.

Det vises til at plankravet er satt for å sikre en optimal og helhetlig arealutnyttelse for et område, og en dispensasjon til fradeling av enkelttomter vil sette dette hensynet vesentlig til side. Bakgrunn for vedtaket er også kravet om likebehandling og at behandlingen av saken vil skape presedens for andre tilsvarende søknader.

I samme møte behandlet teknisk komite en søknad fra Oddvar Terje Søbstad om fradeling av boligtomt i Barman. Tomta ligger innenfor samme område i arealplanen, og komiteen avslo også denne søknaden.