Får ikke sette ned fartsgrensen her. Men kan sette ned fartsgrensen der.

Nei: Veivesenet sier nei til Frøya kommunes ønske om 60 km/t på denne veien. Foto: Cecilia Brurok. 

Nyheter

Frøya kommune har søkt Statens vegvesen om å få redusere fartgrensen til 60 km/t på hele strekningen mellom Hammarvika og Sistranda.

I dag er det både 60- 70 og 80 km/t langs denne strekningen.

Det samme har de søkt om på strekningen Husvika – Nordskaget, der det i dag er 80 km/t.

Men veivesenet sier veien mellom Hammarvika og Sistranda ikke oppfyller kravene for fartsgrense på 60 km/t.

- Ved innføring av særskilt fartsgrense for en strekning, undersøkes normalt delstrekninger på 500 meter. For at folk skal overholde og respektere fartsgrensene vi setter, er det viktig at skiltet fartsgrense oppfattes så naturlig som mulig i forhold til omgivelsene. Dette medfører blant annet at strekninger som får redusert fartsgrense ikke bør være lengre enn nødvendig. Vi har gjennomført beregninger som tar hensyn til antall avkjørsler, kryss og bruk av avkjørslene. Vurdering i forhold til kriteriene gjør at vi ikke finner grunnlag for endre hastigheten, skriver veivesenet til Frøya kommune.

Men de kan redusere fartsgrensen ved Nordskaget.

 - Når det gjelder strekningen Husvika –  Nordskaget langs fv. 716, finner vi det riktig å fremme forslag om innføring av særskilt fartsgrense 60 km/t. Før vi eventuelt fatter vedtak skal høringsinstansene få uttale seg, jfr. skiltforskriften § 26 nr. 1, 3. ledd.