Må rive to plattinger

Nyheter

Sylvia Nome Kvam har søkt om ettergodkjenning av to oppførte plattinger på sin eiendom ved Laksåvika. Plattingene er oppført innenfor en reguleringsplan som ikke har byggegrense til sjøen, og det kreves dispensasjon fra strandsoneloven. Hun fikk administrativt avslag på søknaden i Hitra kommune, med henvisning til at plattingene betyr økt privatisering i strandsonen, og at en tillatelse vil kunne danne presedens.

Saken ble påklaget, og klagesaken ble behandlet i teknisk komite i siste møte. Her var komiteen delt, men flertallet endte opp med støtte seg til administrasjonens begrunnelse, og si nei til dispensasjon.