Får bygge påbygg i strandsonen

Nyheter

Tore Saanum har søkt om å få bygge ett 20-25 kvadratmeter stort tilbygg til hytta si i Nordvika ved Hestvika. Eiendommen ligger i sin helhet i strandsonen og i et område avsatt til landbruk, natur og friluft(LNF) i kommuneplanen, og all byggevirksomhet krever derfor dispensasjoner fra lov- og planverk.

Teknisk komite i Hitra har gitt nødvendig dispensasjon, med henvisning til at tilbygget vil komme i bakkant av eksisterende hytte, og ikke bidra til noen ytterligere privatisering av strandsonen, eller ha negativ innvirkning på formålet i kommuneplanen.