Får bygge uthus og platting

Nyheter

Harald Gjesvik har søkt om å få bygge et uthus og en bod på sin fritidseiendom på Tunga ved Forsnes. De omsøkte tiltakene ligger så vidt innenfor 100-metersbeltet til sjøen, og det kreves derfor dispensasjon fra strandsoneloven.

Teknisk komite sier ja til dispensasjon, med henvisning til at området er bebygd og tatt i bruk som fritidseiendom, og at tiltakene ikke vil bidra til å trekke bebyggelsen nærmere sjøen, eller føre til noen ytterligere privatisering av strandsonen.