Kommunen vil gi seg selv unntak fra loven

Nyheter

Frøyas eldste skolebygg skal bevares. Skolestua som står midt i skolegården på Sistranda, er planlagt flyttet til bygdetunet. Dette ligger ved sjøen vis a vis Sistranda kystbarnehage. Men den aktuelle tomta ligger i 100-metersbeltet til sjøen, så for å kunne sette opp skolestua på museumområdet, må kommunen søke seg selv om unntak fra loven.

Hovedutvalg for forvaltning skal behandle søknaden i møte denne uka. Rådmannen viser blant annet til at området er avsatt til friområde i kommunedelplanen, og at det er ment brukt til "museal virksomhet til almenne formål", og at en dispensasjon ikke vil åpne for ukontrollert utbygging. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon.


Skal flytte gammelskolen og gi den nytt liv

Vil ha både museum og opplevelsespakker i gammelskolen.