Får bygge anneks på Titran

Nyheter

Anne Ingdahl har søkt om å få bygge et anneks på 54 kvadratmeter ved sin fritidsbolig på Titran. Tomta ligger i landbruks- natur- og friluftsområde (LNF) og innenfor 100-metersbeltet til sjøen. Det krever derfor dispensasjon fra både kommuneplanen og strandsoneloven.

Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt dispensasjon, med henvisning til at lovverket det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi tillatelse er klart større enn ulempene.