- Ikke ønskelig å legge til rette for næring i boligfelt

Nyheter

Svein Sandvik søkte på vegne av Karin Strøm om tillatelse til å bygge en carport over oppstillingsplass for bil i Fillan boligfelt. Dette krever dispensasjon fra reguleringsplanen, da den vil overskride tillatt størrelse for garasje i boligfeltet. Adminsitrasjonen avslo søknaden, men Sandvik påklaget vedtaket

Her vises det til at søker har flyttet sin snekkervirksomhet fra Frøya til Fillan, og at det er behov for å bygge tak over oppstillingsplass for å kunne mellomlagre utstyr og materialer.

Dette ble ikke vurdert som holdbart argument i klagebehandlingen. Administrasjonen viste til at næringsvirksomhet ikke burde være noe argument for å gi dispensasjon i boligfeltet.

"Det vurderes ikke å være ønskelig å legge til rette for større garasjer og uthus i boligområder slik at det kan etableres næringsvirksomhet i disse områdene, som kan generere mer trafikk osv enn garasje i tilknytning til ordinær enebolig. Næring og næringsvirksomhet, inklusive lager for næringsvirksomhet, bør lokaliseres i områder avsatt for dette formålet, da en blanding av formålene ofte vil bidra til konflikter i boligområder" står det i framlegget fra administrasjonen.

Teknisk komite sluttet seg til denne vurderingen, og valgte å ikke imøtekomme klagen.