Bekymret for konsekvensene av stenging ved St. Olavs Hospital i Orkdal

Nyheter

Kommunene i Orkdalsregionen, hvor også Frøya, Hitra og Snillfjord er medlemmer, uttrykker bekymring for hvilke konsekvenser en sommerstengt avdeling ved St.Olavs Hospital i Orkdal kan få.

- Kommunene skal på lik linje med sykehuset avvikle ferie og tilgangen på kvalifisert personell er begrenset. Erfaring tilsier heller ikke at behovet for øyeblikkelig hjelp reduseres gjennom sommermånedene. Kommunene i Orkdalsregionen ber derfor om at St Olavs hospital framlegger risikovurdering i forbindelse med kapasitetsreduksjonen og at det legges opp til tettere dialog rundt forhold hos St Olavs hospital som får konsekvenser for kommunene, skriver Orkdalsregionen i en fellesuttalelse. Her har også ordførerene Berit Flåmo, Ole L. Haugen og John Lernes signert.

I uttalelsen hevder Orkdalsregionens ordførere at de på forhånd ikke er blitt gjort kjent med reduksjoner.

- Kommunene i Orkdalsregionen er tilfeldigvis blitt gjort kjent med at St Olavs hospital avdeling Orkdal skal redusere kapasiteten på medisinsk avdeling i sommer ved å stenge en avdeling. I tillegg er kommunene gjort kjent med at det foreligger planer om permanent reduksjon av antall plasser til døgnopphold på sykehuset i Orkdal. Vi kan ikke se at vi har mottatt orientering fra St Olavs hospital om dette. Vi viser til Samarbeidsavtalen med underliggende retningslinjer inngått mellom St. Olavs hospital og kommunene i Sør- Trøndelag samt samarbeidende kommuner: “Partene kan ikke endre egen praksis som får konsekvenser for ansvars- og oppgavefordeling mellom partene uten at partene er kommet til enighet.” Selv om denne endringen, både på kort og lang sikt, i prinsippet ikke rører ved ansvars- eller oppgavefordelingen, er kommunene bekymret med tanke på utviklingen og det vi opplever som en allerede svært proaktiv utskrivingspraksis fra St Olavs hospital sin side, skriver de.

Ordførerne er også bekymret for at det kan bli økende antall reinnleggelser og situasjoner som kan true pasientsikkerheten.

- Økende antall eldre, flere som lever lengre med sykdom og flere som overlever alvorlig sykdom gjør at pasienttilstrømningen til både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og til spesialisthelsetjenesten er økende. Vi kan ikke se at reduksjon av dagens sengeantall vil være riktig medisin. Vi mener heller det bør tas sikte på å utvide kapasiteten ved avdeling Orkdal som alternativ til kapasitetsutvidelse på Øya. Ved Orkdal er det tilgjengelige arealer rundt sykehuset og vi mener dette bør tas med i betraktningen når St. Olavs hospital nå lager en utviklingsplan for sykehuset for de kommende årene. Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret for hvilke konsekvenser kapasitetsreduksjonen på St. Olavs hospital avd. Orkdal vil medføre, skriver ordførerne.