Utsetter behandling av ny legestilling

Hitra formannskap. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Nyheter

Helse- og omsorgskomiteen ønsker en sjette fastlegestilling ved Hitra legekontor.

- Hitra kommune har få ledige listeplasser for nye brukere av lokal fastlege. Vi har også en litt lavere legedekning enn kommuner på vår størrelse. For å dekke framtidige behov, herunder også nye innbyggere fra Snillfjord fra 2020, vil komiteen vurdere å foreslå å få oppretta en ny 6. legestilling, sa komiteleder Torfinn Stub, i en orientering til kommunestyret 1. september.


 

Tirsdag ble ble saken behandlet i formannskapet, der den ble utsatt inntil den er behandlet i fellesnemd for Hitra-Snillfjord.

Dette er tilrådningen fra Helse- og omsorgskomiteen til formannskapet:

1. Det opprettes 100% avtalehjemmel for privatpraktiserende lege i gruppepraksis ved Hitra 
legekontor fra 01.11.2018. Hitra legekontor vil etter dette ha til sammen 6 avtalehjemler 
for lege. 


2. Kostnader knyttet til opprettelse av ny avtalehjemmel finansieres slik:

         a)  Driftskostnader 2018
Inntil kr 100.000, finansieres ved omprioriteringer innenfor budsjett for helse, familie, og rehabilitering. 
b)  Driftskostnader 2019 og senere
Kr 500.000,- finansieres innenfor nye rammer for helse – og omsorgstjenestene. 
c)  Investeringskostnader
Fremmes egen sak om finansiering av utstyr mm nytt legekontor, kostnad kr 400.000,- for Fellesnemnda. 


Saken skal til sluttbehandles i kommunestyret.