-Vanskelig å se at vi kan støtte et nytt fergesamband

Fylkesordføreren mener fylkeskommunen ikke har råd.

Det har lenge vært planer med å etablere et fergesamband mellom Aure og Laksåvika på Hitra. 

Nyheter

Svein Otto Nilsen (Pp) har stilt en interpellasjon vedrørende nytt fergesamband mellom Aure og Hitra. I interpellasjonen viser Nilsen til at det i slutten av januar sendte Midtnorsk fergeallianse (eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hemne, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS) brev til Kommunaldepartementet med anmodning om et dialogmøte for å diskutere handlingsrommet for å få etablert et nytt fergesamband Aure-Hitra og inntektssystemet for dette.

Selskapets formål er å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Reiseavstanden mellom Nordmøre og øyregionen Hitra/Frøya vil reduseres betraktelig, med 85 kilometer.

- I svarbrevet fra Kommunaldepartementet (KDM) svarer de at de nå har avgjort at et nytt fergesamband ikke oppfyller kravene for å kunne tas opp i inntektssystemet nå. Dette med bakgrunn i at Møre og Romsdal fylkeskommune fremdeles får utbetalt fergeavløsningsmidler for det tidligere sambandet mellom Forsnes og Aukan. Fergeavløsningsmidlene for dette prosjektet går ut i 2022, og et nytt samband kan derfor først bli inkludert i utgiftsutjevningsmidler året etter at dette er avsluttet, forklarer Nilsen

- Nå sier jo departementet at det siste året med fergeavløsningsmidler for Imarsundprosjektet er i 2022, og et nytt samband mellom Hitra og Aure vil dermed kunne bli omfattet av utgiftsutjevningen i inntektssystemet etter 2022. Dette forutsetter at sambandet fyller krav for fergesamband. Et av kravene er jo at man må dokumentere helårsdrift i en periode på to år før de kan tas opp i denne ordningen.

Nilsen mener om man skal få statlig finansiering av dette prosjektet opp i 2023, må man starte sambandet i 2021.

- Etter som jeg har forstått det er det i Møre og Romsdal politisk vilje til at man tar tak i denne saken for å få den nødvendige fremdriften. Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika fra 2021, med sikte på at sambandet blir tatt inn i inntektssystemet fra 2023. I dette arbeidet må kommunene og Trøndelag fylkeskommune involveres for å finne ei løysing på finansiering av investeringer og drift før sambandet blir godkjent av KMD.

Er fylkesordføreren positiv til at Trøndelag fylke blir med i spleiselaget for å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika fra 2021, med sikte på at sambandet blir tatt inn i inntektssystemet fra 2023, spurte Svein Otto Nilsen i interpellasjonen.

Han stilte forslag om at Fylkestinget i Trøndelag bør stille seg positiv til at Trøndelag fylke blir med i spleiselaget for å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika fra 2021, med sikte på at sambandet blir tatt inn i inntektssystemet fra 2023.

Fylkesordføreren skeptisk

Fylkesordfører Tore O. Sandvik sa i sitt svar at for å vurdere oppstart av nytt fylkeskryssende fergesamband mellom Aure og Hitra, er det viktig å huske at det er i dag verken fergekaier, oppstillingsareal eller tilførselsveier frem til de manglende fergekaiene som et nytt samband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika forutsetter. Alt dette vil måtte etableres i 2020 for at et nytt fergetilbud skal kunne innvies i 2021.

- Dette vil være en stor investering. Det har vi veldig ferske erfaringer med, ved at vi nå er i innspurten av byggingen av nye fergekaier med ladeinfrastruktur på Rørvik og Brekstad. Dette er prosjekter med en økonomisk ramme på nærmere en halv milliard kroner.

Sandvik mener Fylkeskommunens mulighet til å finansiere en slik investering med egne midler, i en periode som allerede uten dette prosjektet er svært krevende økonomisk, vil kreve tøffe prioriteringer. Og ikke minst nedprioriteringer.

- Det vil medføre at vi må ofre noe annet vi gjerne skulle gjort.

Han viser videre til at Møreforskning har oppgitt i sin rapport at tilskuddsbehovet forutsetter investeringer på 120 millioner kroner for dieseldrift, og 2 millioner kroner mer for elektrisk drift. Fylkesordføreren frykter at investeringsbehovet kan vise seg å være større enn dette.

- Innenfor fylkeskommunens fergedrift er det allerede betydelige utfordringer med å tilpasse aktiviteten til den rammen som foreligger. Dette er først og fremst utløst av nye fergekontrakter i sambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset.

- Jeg har derfor vanskelig for å se for seg at Fylkestinget kan vedta å støtte etablering av et nytt fergesamband mellom Aure og Hitra i dag, uten at dette får konsekvenser for fylkeskommunens øvrige drift.

Han mener en videre vurdering av dette prosjektet betinger at det gjøres analyser av fremtidig kostnads-, inntekts- og tilskuddsnivå. Disse vurderingene ligger innenfor Hovedutvalg for transport sitt ansvarsområde. Hovedutvalget må få anledning til å sette seg inn i saken, før de legger frem sin anbefaling for Fylkestinget. Han foreslår derfor at Fylkestinget ber Hovedutvalg for transport om å vurdere muligheten for nytt fergesamband mellom Aure – Hitra.

- Må komme på plass

Leder i Pensjonistpartiet på Hitra, Per Ervik, mener dette var veldig negativt svar fra fylkesordføreren

- Denne forbindelsen må uansett komme på plass, ikke minst grunnet sikkerheten hvis noe skjer med Hitratunnelen. Derfor må alle politisk partier ute her i øyregionen stå på for at vi får den nye fergeforbindelsen på plass. Jeg håper mange husker tilbake for noen uker siden da tunnelen vart stengt for en kort stund. Hva hvis blir 14 dager og flere uker måneder med stenging, undrer Per Ervik.