Positiv til spleiselag for å fjerne mer havplast

Svein Otto Nilsen 

Nyheter

Mausund Feltstasjon måtte innstille mye av virksomheten på grunn av mangel på penger. Derfor tok Svein Otto Nilsen (Pp) opp saken i fylkestinget der han stilte spørsmål om muligheten for mer plastrydding på Frøya.

- Enorme mengder

-  Mausund feltstasjon har ikke mer penger igjen til å rydde plastavfall på Frøya.  Derfor har ryddeaksjonen blitt avsluttet for i år. Ryddemannskapene har pakket sammen for i år selv om det fortsatt er enorme mengder avfall igjen, pepeker Nilsen.

Til sammen har de samlet inn vel tusen kubikk med avfall de to siste årene. Kystrenovatørene og andre frivillige har gjort en iherdig innsats og samlet inn kolossale mengder plast og annet avfall utenfor Frøya, gjennom Mausund feltstasjons prosjekt “Marint søppel”.

- Trøndelag fylkesting må bidra

- Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag vil jeg løfte denne saken opp i fylkestinget som interpellasjon. Trøndelag Fylkesting må bidra med rikelige midler for å opprettholde permanent virksomhet i samarbeid med Frøya kommune, næringslivet og ikke minst miljødirektoratet. Det er svært uheldig at man mister fagkompetansen pga. at virksomheten legges ned i perioder pga. pengemangel, mener Svein Otto Nilsen.

Han ønsker at et spleiselag kan bidra til at Mausund feltstasjon kan fortsette sin viktige virksomhet med å fjerne den maritime forsøplingen.


- Kan ikke overlate ansvaret til idrettslag og frivillige

Søppelrydding er et nasjonalt ansvar, mener Frøya Øyråd.

 

Positiv fylkesordfører

Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier i sitt svar til Nilsen at plastforsøpling i havet er en av vår tid største miljøproblem.

- Klima og miljødepartementet (KMD) har overordnet ansvar for avfallsforvaltning, og har for året 2018 bevilget 80 millioner kroner til å rydde i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen, forklarer fylkesordføreren.

-I 2018 ble det søkt om over 320 millioner kroner for prosjekter over hele landet. Av 162 søknader fikk 71 sine innvilget. Miljødirektoratet fordelte nesten 5 millioner til tiltak mot marin forsøpling i Trøndelag. De som fikk sine søknader helt eller delvis innvilget i Trøndelag var: Miljøpartnerne AS, Eider AS (Mausund feltstasjon), Trollfjell friluftsråd og Oppdretternes Miljøservice AS.

- Fylkestinget i tidligere Sør-Trøndelag bevilget i fjor 1 million kroner til arbeidet med marin forsøpling av friluftsområder. Det er gitt støtte til Mausund Feltstasjon som tilbyr undervisning til våre videregående skoler om marin forsøpling og mikroplast.

- Fylkestinget i Trøndelag ba 25. april 2018 fylkesrådmannen fortsette arbeidet for å redusere bruk av plast og plastbaserte produkter både i fylkets egen organisasjon og i Trøndelag fylke som helhet, i samarbeid med kommuner og andre relevante aktører, forklarer fylkesordfører Tore O. Sandvik som foreslår at fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak om hvordan Trøndelag fylkeskommune kan ta en mer aktiv rolle for å fjerne marin forsøpling i hele fylket.