Nei til fritidstomt ved Gurvikdalen

Nyheter

Lise Sørdal har søkt om å få fradele tomt til fritidseiendom ved Gurvikdalen på Frøya. Tomta ligger i et landbruks- natur og friluftsområde (LNF) hvor det kun er tillatt nybygg knyttet til stedbunden næring (landbruk). Søkeren viser blant annet til at tomta ligger hovedsaklig på berg, og ikke har noen landbruksmessig verdi. Det vises også til at tidligere eier fikk dispensasjon til å fradele tomta i 2011.

Rådmannen vurderte at det ikke lå noen klare fordeler i å gi dispensasjon til tomtefradeling, og  "videre er det ønskelig at man styrer utbygging av fritidsboliger og boliger til områder avsatt dette i kommuneplanens arealdel, eller til områder regulert til dette gjennom reguleringsplan"

Et enstemmig forvaltningsutvalg har sagt nei til dispensasjon.