Miljøvernministeren har levert sitt svar på hva som gjøres for å hindre søppel i naturreservatet

Fikk spørsmål om marin forsøpling etter at frøyadelegasjon besøkte Stortinget.

Miljøvernminister Ola Elvestuen (V)  Foto: Bjørn H. Stuedal/ Klima og miljødepartementet

Nyheter

Odd Arne Arnesen fra Mausund Feltstasjon, sammen med frøyaordfører Berit Flåmo (Ap) og lokalpolitiker Martin Nilsen (H), møtte for tre uker siden trøndelagsbenken på Stortinget. Her orienterte de om den generelle plastforsøplingen på trøndelagskysten, og mer spesielt om arbeidet utført av Mausund feltstasjon, som nå ikke lenger får statsstøtte til sitt arbeid.

Møtende vara på Stortinget, Tove Eivindsen (V) fulgte opp dette møtet med å levere et grunngitt spørsmål til sin partifelle, miljøvernminister Ola Elvestuen.


Er spesielt bekymra for Froan

Stortingrepresentant følger opp møtet med plast-delegasjonen fra Frøya.


I sin begrunnelse peker hun spesielt på at naturvernområdet i Froan er forurenset.

Spørsmålet var som følger:

"Hva gjøres for å hindre tilflytningen av marint søppel til naturreservatene våre langs kysten?"

Nå foreligger miljøvernministerens svar:

"Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et alvorlig og raskt økende globalt miljøproblem, som truer både dyreliv langs kyst og i hav, sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og havområdene. Å stanse tilførselen av plastavfall langs hele kysten, ikke bare til naturreservatene, er et høyt prioritert område for Regjeringen og det samlede arbeidet på dette området er omtalt i en egen plaststrategi som inngår i Meld. St. 45 (2016-2107) Avfall som ressurs – Avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Marin forsøpling følger havstrømmene og spres over hele verden. Det er et globalt problem, og kan ikke løses uten internasjonalt samarbeid. Norge har inntatt en ledende rolle i det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling. I FNs miljøforsamling i desember 2017 fikk Norge tilslutning til et vedtak om marin forsøpling, som blant annet inneholder en global målsetting om å stanse tilførsel av plast til verdenshavene. Norge er pådriver for sterkere globale forpliktelser på området. Regjeringen har i 2018 også opprettet et bistandsprogram mot marin forsøpling og i bistandsbudsjettet for 2019 er det foreslått å øke denne innsatsen til 400 millioner kroner. Bistand til avfallsforebygging og utvikling av gode systemer for avfallshåndtering, spesielt i land med rask økonomisk vekst, vil være sentralt. 

I Norge er det forbudt å forsøple, og vi har et velfungerende system for avfallshåndtering. Miljødirektoratet har vurdert kilder og tiltak for ytterligere å forebygge marin forsøpling og spredning av mikroplast, og dette ligger til grunn for regjeringens arbeid på dette området. Jeg er blant annet i ferd med å se på nye tiltak for å begrense tilførselen av plastavfall til havet, slik som produsentansvarsordninger for fiskeri- og oppdrettsnæringen, og et landsdekkende system for vederlagsfri levering av marint avfall i havn basert på erfaringene fra prosjektet "Fishing for Litter." Regjeringen har opprettet Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten/Vesterålen, som blant annet skal arbeide for å fremme kunnskap og være en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder innen marin forsøpling. Regjeringen foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å videreføre bevilgningen på 65 millioner kroner som går til Miljødirektoratets tilskuddordning til opprydding og forebygging av marin forsøpling. Gjennom denne tilskuddsordningen gir Regjeringen hvert år støtte til utvalgte tiltak til forebygging og opprydding av marin forsøpling. Miljødirektoratet har i år fordelt penger til 71 ulike tiltak, etter å ha mottatt mer enn 160 søknader. Mausund feltstasjon, som har ryddet marin forsøpling på Froan, var blant de som fikk støtte fra Miljødirektoratet. Regjeringen foreslår videre en økning på 25 millioner kroner til marin forsøpling. Pengene skal blant annet gå til Senter for oljevern og marint miljø, samarbeid med næringslivet og arbeid for sterkere internasjonale forpliktelser."