Får rive naust - og bygge nytt

Måøyhullet (Arkivbilde) 

Nyheter

Roar Hansen søker om å få rive et naust i Måøyhullet på Mausund, og sette opp nytt på samme tomta. Søkeren er fisker, og bor i dag i Finnmark. Han har planer om å flytte tilbake til Mausund og drive fiske derfra. Men naustet trenger oppgradering, og i følge søknaden er naustet i så dårlig forfatning at det beste er å rive og bygge nytt.

Måøyhullet er regulert til fiskeriformål, men planen har ingen byggegrense til sjø. På grunn av innskjerpningene i strandsoneloven må det derfor søkes om dispensasjon til et slikt tiltak.

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har gitt dispensasjon.


Ble nektet fjøsbygg, naust og bru. Gikk til retten og tapte

Da grunneieren ble pålagt å rive flere av tiltakene han hadde gjort på øya, gikk han til sak. Men retten har frifunnet Staten og ilagt grunneieren 103.000 kroner i saksomkostninger.