Frøya vindkraftverk

Detaljplanen: Færre, men høyere vindmøller

- Vindmøllenes plassering kan være avgjørende for om det vil være hubro på Frøya i framtida.

Kart fra detaljplanen 

Nyheter

I konsesjonen Sarepta/Trønderenergi har fått til å bygge Frøya vindkraftverk, ligger det krav om at det skal utarbeides en detaljplan, samt en såkalt MTA (miljø- transport- og anleggsplan). Denne er nå sendt på høring og Frøya kommune har frist til 21. desember til å komme med sin uttalelse.