55 km/t over fartsgrensa gjennom Lakseveitunnel

Nyheter

Det var en sen høstkveld på Lakseveien gjennom Snillfjord det gikk vel fort for en hitterværing i 20-årene. I Fenestunnelen ble han målt til hastighet av 135 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet her er 80 km/t.

Fosen tingrett påpeker at en så stor hastighet i seg selv representerer  en betydelig risiko. Retten legger videre i skjerpende retning vekt på at hastighetsoverskridelsen fant sted på en sterkt trafikkert vegstrekning.

Mannen er flere ganger tidligere straffet for trafikkovertredelser. Retten tillegger også dette vekt i skjerpende retning.

I formildende retning legges til grunn at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

De fremgår av rettspraksis at grensen mellom betinget og ubetinget fengsel når det gjelder hastighetsoverskridelser i 80-sone, ligger på 130 km/t. I dette tilfellet ble det foreslått samfunnsstraff, noe siktede har samtykket til.

Straffen ble dermed satt til samfunnsstraff i 36 timer. Samtidig er han fratatt førerkortet for 10 måneder.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen