1551 krever ny folkeavstemning om vindkraft

Vil ha saken opp i neste kommunestyremøte.

Kart fra detaljplanen 

Nyheter

Aksjonen "Nei til vindkraftverk på Frøya" har nå  oversendt et skriv til Frøya kommune der det kreves ny folkeavstemning om vindkraftutbygging i kommunen. Sammen  med skrivet følger 1551 underskrifter.

Folkeavstemning om vindkraft ble avholdt i 2006 - med knapt fleretall for utbygging.

- Kjennskapet til negative sider ved vindkraftutbygging ble den gang overskygget av lovnader om gevinster, mener aksjonsgruppa med Hans Anton Grønskag i spissen.

Her er detaljene fra den nye utbyggingsplanen:


Frøya vindkraftverk

Detaljplanen: Færre, men høyere vindmøller

- Vindmøllenes plassering kan være avgjørende for om det vil være hubro på Frøya i framtida.

 

Aksjongruppa bemerker til politikerne at det nå er stor uro.

 - De bør være mer redd denne uroen, enn det å «skape uro» for kraftprofittører. Vi ber også politikerne tenke som individer, ikke fordi noen andre har sagt hva som tjener lokalsamfunnet best, uttaler "Nei til vindkraftverk på Frøya".

Interpellasjonen er meldt inn til kommunestyret torsadg 13. desember.- Nye premisser. Og økt stråling, er prisen

Nei til vindkraftverk på Frøya krever klare svar av kommunen og utbygger

 

Her er hele hele uttalelselen fra aksjonsgruppa:


KRAV OM NY FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTUTBYGGING PÅ FRØYA


Bakgrunn:

 • Folkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya ble avholdt i 2006
  • Denne resulterte i et knapt flertall for utbygging – men
  • resultatet som kom fram var nok preget av at stemmer fra øyrekka var sterkt påvirket av aktuelle politiske saker. Dette skal ikke øyrekka lastes for!
  • Kjennskapet til negative sider ved vindkraftutbygging ble overskygget av lovnader om gevinster.
 • Motstanden mot vindkraft økte sterkt i de følgende årene, noe som resulterte i at man leverte krav om ny folkeavstemning i 2012/13, noe man hadde rett til. Nye argumenter mot ble ført fram for politikerne, og meningsmåling som helt tydelig fortalte at dette var folkets vilje ble lagt fram.
 • Kommunen vurderte ikke argumentene, og benyttet heller ikke energi på å vurdere sine egne argumenter.
 • Tiden etter det har vært en tid med sparsomt med informasjon. Etter krav fra motstanden åpnet Sarepta for en informasjonsrunde. Regien av informasjonen lå hos Sarepta. Åpen dialog ble ikke tillatt!
 • Enda i dag er ikke detaljinformasjon lagt fram, selv ikke etter at ny utbygger, TrønderEnergi kom på banen.
 • Informasjon har blitt holdt tilbake av «hensyn til næringsinteresser»
 • Kommunens gevinst i form av dypvannskai og vei til Flatval har falt ut. Kommunens pengegevinst har blitt mer enn tredelt i forhold til opprinnelige lovnader! Hvor lenge disse utbetalingene kan skje, vet vi heller ikke!
 • I samme periode har man også, fra kommunens side, forhandlet med vissheten om at nav-høyde og rotorlengde har økt betraktelig, også en informasjon som ikke ble delt offentlig. I dag snakker vi om en høyde på 180 meter! Disse monstrene skal plasseres i høyden, på en smal, flat øy og blir for all framtid en uunngåelig «utsikt» for alle som beveger seg på øya! Med dette sier Frøya farvel til sin nærnatur. Ingen vet i dag konsekvensene:
  • Støy
  • Økologiske tap
  • Ørn – rype – hubro
  • Varige og irreversible inngrep i naturen
  • Tap av friluftsområder og rekreasjonsområder
  • Tap av stillhet
   • Både visuell og hørbar støy skal man finne seg i!
 • I perioden siden siste krav om ny folkeavstemning ble levert, har vindkraftutbygging blitt et hett tema i hele landet, og motstanden øker!
 • De som tidligere talte varmt for utbygging av miljøhensyn, har snudd!
 • De største miljøorganisasjonene vil ikke at naturen skal ofres i klimaets navn!
 • Store organisasjoner som Norges Naturvernforbund, Norsk Ornitologisk forening og Den norske Turistforening sier et tydelig NEI! Miljøpartiet de Grønne sier klart at vindkraftverk på land kun må bygges i industrialiserte områder, ikke i sårbar natur! Tendensen til å ta kystlynghei, fjellområder og skoger til dette formålet er faktisk Norge alene om. Ut fra dette kan man selvsagt også stille spørsmålstegn ved statens holdning til Bygde-Norge.
  • TrønderEnergis begrunnelse for å bygge er at vi skal være «selvforsynte med kraft», og fremhever dette som en gave til oss på bygda.
  • Landets selvforsyning av «grønn» kraft har vært en selvfølge siden 50-tallet. Vi har vannkraftressurser som dekker landets behov. Disse ressursene er ikke optimalisert i dette tidsrommet.
  • Det direktøren for kraftselskapet ikke sier, er at vannkrafta er en prima salgsvare til land, som Tyskland, som ønsker stabil vannkraft. Vi må klare oss med ustabil vindkraft!
  • Gaven gir en besk bismak! Det er lenge siden vindkraftindustrien ble betraktet som «grønne» aktører av alle som jobber med miljø- og naturvern, men kraftbransjen benytter gjerne miljøbevegelsens begreper i sin markedsføring. I realiteten forsyner de seg av luftrensere som kystlynghei, myrområder og skoger – naturtyper som er avgjørende for å rense CO2.
 • Vil Frøya kommune garantere for klimagevinsten ved denne utbygginga?
 • Vil representantene garantere for at ulempene ikke vil overgå eventuelle fordeler!
 • Vil de garantere for fordelene dette vil ha for miljø, natur, turisme, hytteliv, trivsel?
 • Vil de garantere for at de gjør et klokt valg for de som skal leve på denne øya etter oss?
 • Slike spørsmål hver enkelt politiker stille seg!
  • Slike spørsmål kan være vanskelig å stille når mye handler om økonomisk vellykkethet!
  • Men slike spørsmål må stilles dersom vi tillater oss å være rike på andre verdier!
 • Frøya kommune har et unikt utgangspunkt for å være så rik!


Krav om ny folkeavstemning:

 • Frøya kommune fikk en gyllen sjanse til å komme ut av en kattepine i 2012!
  • Den sjansen grep de ikke! Nå har de inngått en kontrakt som fører til store økonomiske tap, dersom de skal bryte den. Dette har man gjort med åpne øyne, og uten å ha gitt uttrykk for refleksjon over bakdelene. Det er oppsiktsvekkende!
 • Vi står nå ved utgangen av 2018.
  • Dette er siste sjanse!
   • Vil hver enkelt representant i kommunestyret møte morgendagens unge og si: vi handlet ut fra våre verdier, til beste for framtida.
 • Underskriftsaksjonen denne høsten har framvist et engasjement mot vindkraft som langt overgår hva som er mulig å oppnå i noen kommune!
  • Selv utbygger må innrømme at dette overgår hva de hadde forventet.
  • Vi ønsker at politikerne merker seg dette. Det er stor uro! De bør være mer redd denne uroen, enn det å «skape uro» for kraftprofittører!
  • Vi ber også politikerne tenke som individer, ikke fordi noen andre har sagt hva som tjener lokalsamfunnet best.
  • Vi har invitert feriebefolkninga på Frøya til å skrive seg på. Vi vurderer faktisk det like relevant som å ta med stemmer fra folk på andre øyer i kommunen. Men begge gruppene bør være med.
  • Vi har også invitert unge fra 16 år! Dette fordi dette er en god leksjon i lokaldemokrati!
 • Vi krever en ny folkeavstemning!
  • Hvem som skal delta, er selvsagt opp til kommunen å bestemme.
  • Derfor vil listene ha merket ut de som er bofaste i kommunen, og er stemmebrettigete.
   • Det antallet alene er mer enn nok til å fremme krav om ny folkeavstemning!

Vi har meldt en interpellasjon til kommunestyret den 13.12.18

Denne interpellasjonen er oversendt ordfører. Tilføyelser og eventuelle endringer er gjort av representanter for SV og SP.

Sammen med denne interpellasjonen ønsker vi at kravet om ny folkeavstemning blir framlagt!

Hvorvidt denne kan behandles i samme møte, må bli opp til ordfører. Uansett bør representantene få ro og fred til å reflektere over våre innvendinger!


For

Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag