Kan bli både ny parkering og bobilplass

Titran kapell 

Nyheter

Frøya kommunestyre skal i torsdagens møte behandle to saker som berører Titran. Den ene saken går på å legge til rette for ny utvidet parkeringsplass ved Titran kapell. Den andre går på om kommunen skal selge det som var fotballbanen ved Titran skole.

 Titran grendalag har i en årrekke søkt etter løsning på parkeringsproblematikken rundt Titran kapell. Naboer og fastboende opplever at besøkende til kapellet parkerer på privat mark og på tilfartsvei til kapellet, samt på begge sider av hovedvei. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og er til hinder for allmenn trafikk.


 

Grendalaget har pekt på areal på venstre side av tilførselsveien opp til kapellet. Og det er dette kommunen nå ønsker å gå videre med. Forslaget til kommunestyret er at de vedtar å går i dialog med grunneier om enten leie eller kjøp av området. Videre at man sender ut forespørsel til entreprenører om tilbud på opparbeidelse av parkeringsplass og at kommunestyret aksepterer finansiering av prosjektet. Kostnad er ikke spesifisert.

Svein Viggo Johansen (Titran Invest) er eier av det som var Titran skole. Men han eier ikke lekeplassen og grus-fotballbanen som ligger ved skolen. Dette området ønsker han nå å kjøpe for å bygge om til oppstillingsplass for campingvogner og bobiler. Rådmannen ønsket i første omgang at kommunen skulle leie ut arealet, men etter diskusjon i formannskapet kom politikerne fram til at kommunen likeså godt kan selge området. Siden det er snakk om salg av kommunal eiendom, må saken godkjennes av kommunestyret.