Kommunen mener uthus og vinterhage må rives

Nyheter

Per Aalberg har søkt om ettergodkjenning av et mindre uthus og en vinterhage på sin fritidseiendom på Nerlian på Utset, Hitra. I søknaden viser han til at byggene hver for seg ikke er så store at de er søknadspliktige. Men tiltakene bryter med hva reguleringsplanen for området sier om bebygd areal og antall uthus.

Administrasjonen i Hitra kommune har avslått dispensasjonsøknaden, med henvisning til at tiltakene er i strid med reguleringsplanen, og at en tillatelse vil danne presedens for lignende saker. Tiltakshaveren har påklaget vedtaket.

Klagen ble behandlet av teknisk komite i siste møte, og en enstemmig komite vedtok ikke å gi klageren medhold.

Saken sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.