Får ja til å regulere i friluftsområde

Nyheter

Kystplan har på vegne av Kencha Eiendom (Johnny Sørgård) søkt om å få regulere en eiendom på Dolmøya. Bjørnaneset ligger i et område definert for landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i Hitras kommuneplan.

Eier har tidligere søkt om dispensasjon til flere tiltak på eiendommen, men fått avslag. Nå søkes det om å kunne regulere for å etablere rorbu, småbåthavn og øvrig infrastruktur. Det vises til et samarbeid med Knutshaug fiskeferie om rorbu-utleie.

Administrasjonen anbefalte at søker ble frarådet å starte regulering, med henvisning til det samme som har vært begrunnelse for avslag på dispensasjonsøknadene: at området er avsatt til landbruk, natur og frilufstliv i kommuneplanen.

Men et flertall av politikerne i teknisk komite ønsket å gi positivt svar på søknaden.

I vedtaket presiseres det at tillatelsen til igangsetting av planarbeid ikke må oppfattes som noen form for forhåndsgodkjenning av planforslaget og dets innhold.


Legger vannledning frem til næringsområdet

Sikrer vannforsyningen til fremtidige bedrifter.