Her legges det asfalt i sommer

Hitra får 12 km - Frøya ingen ting

Disse strekningene skal asfaleteres denne sesongen 

Nyheter

Vegvesenet planlegger å asfaltere 48 km riksvei og 205 km fylkesvei i Trøndelag i år. 

Noen av disse strekningene ligger på Hitra. Disse er:

Fv 713: Strøm - Volden 2,2 km

Fv 713: Volden-krysset 1,3 km

Fv 714: Hitratunnelen 2,9 km

Fv 714: Kalvøya (Sandstad) 3,7 km

Fv 714: Fillvatnet - Eidsvingen 1,9 km


- For 2019 har fylkestinget bevilget 321 mill. kr til vedlikehold av veinettet i Trøndelag. En betydelig del av disse midlene går til asfalt. For 2019 er det også bevilget betydelige investeringsmidler til fornying av veinettet der mange av tiltakene også vil omfatte ny asfalt på strekningen, sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune.

- Ny veistrategi for Trøndelag peker på at vi ikke asfalterer grusveier uten at det først gjennomføres forsterkning og oppbygging av veien. Dette er viktig for å ivareta levetiden på asfalten og gi et mer varig resultat, sier Kipperberg.

- For å få best effekt ut av pengene velger vi å asfaltere lengre strekninger og samle strekningene geografisk, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.


- En hån mot folk på bygda

Oppgitt etter nytt asfaltsvar fra fylkeskommunen.

 

Slik bestemmes hvilke strekninger som får ny asfalt

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveier. Man gjør dette ved hjelp av laserskannere som er montert på biler som brukes når kjører på befaringer av hele vegnettet. Man får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på veinettet, sier Lunaas.

Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene. Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veier som burde hatt nytt dekke. Når vi prioriterer mellom veier, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på veien og trafikksikkerhet inn.


 

- Hvilke strekninger som får asfalt i 2019, ble planlagt høsten 2018. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veier, så kan det bli aktuelt å omprioritere, sier Lunaas.


Veisaken som tar over to år å utrede

En politisk bestilling fra desember 2016 er ennå ikke fulgt opp, og blokkerer for at det blir gjort noe med Frøyas kommunale veier.