Slik vil Frøya svare kravet om statlig plan

Nyheter

Trønderenergi har bedt Olje- og energidepartementet (OED) om at Frøya vindkraftverk underlegges statlig plan, slik at Frøya kommune fratas planmyndighet for det området hvor det er gitt konsesjon til vindkraftverket.
 

Torsdag er det kalt inn til ektstraordinært formannskap og kommunestyre i Frøya, der eneste sak er å vedta en uttalelse til OED om mulig statlig plan.


Her er rådmannens forslag til uttalelse:

"Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 23. april 2019, hvor Frøya kommune ble gitt frist til 30. april 2019 for uttalelse til anmodning om statlig plan fra TrønderEnergi Vind AS («TrønderEnergi). Fristen ble senere forlenget til 2. mai 2019.

Frøya kommune mener det ikke er grunnlag for å ta anmodningen fra TrønderEnergi til følge.

 Innledningsvis ønsker kommunen å påpeke at statlig plan er et inngrep i det lokale selvstyret. Dette bør kun skje i de tilfeller hvor det er strengt nødvendig.

Kommunen stiller også spørsmål ved hvilke statlige interesser som er beskyttelsesverdige ved Frøya vindkraftverk, og som eventuelt kan begrunne bruk av statlig plan.

 Det fremgår av forarbeidene at statlig plan for produksjonsanlegg i hovedsak er ment for tilfeller hvor det igangsettes kommunale reguleringsprosesser i strid med gitte konsesjoner for produksjonsanlegget, eller hvor tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og kommunen ikke ønsker å regulere i samsvar med konsesjonen eller gi dispensasjon.

Frøya kommune har ikke igangsatt reguleringsprosesser i strid med gitt konsesjon eller nektet konsesjon. Tvert imot har kommunen gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter søknad fra TrønderEnergis forgjenger Sarepta AS. Denne ble gitt 10. mars 2016, og meddelt 7. april 2016. I de påfølgende år forholdt kommunen seg til at dispensasjon var gitt, og fattet vedtak i samsvar med dette.


 

Dispensasjonen utløp imidlertid som følge av at TrønderEnergi ikke igangsatte arbeidene innen treårsfristen i pbl. § 21-9. Tiltaket manglet dermed rettslig grunnlag etter plan- og bygningsloven, og når TrønderEnergi likevel varslet at arbeid ville bli iverksatt innebar dette en ulovlighet. Kommunen pliktet da å forfølge forholdet etter pbl. 32-1, og fattet vedtak om pålegg om stans etter pbl. § 32-3.

Videre skal bemerkes at TrønderEnergi ikke har søkt ny dispensasjon, men har valgt å bestride pålegget om stans ved både klage til Fylkesmannen og begjæring om midlertid forføyning til Fosen tingrett. Hovedargumentasjonen er at pbl. § 21-9 ikke gjelder for tiltak med anleggskonsesjon, subsidiært at tiltaket må anses igangsatt innen fristen, samt at kommunens vedtak må gis utsatt iverksettelse som følge av forsinkelse og kostnader på TrønderEnergis hånd.

Kommunen mener både at vedtaket er gyldig og at det ikke er grunn for å gi vedtaket utsatt iverksettelse.


 

 Det vises i denne forbindelse til vedtaket om stans, samt svar på TrønderEnergis klage til fylkesmannen som følger vedlagt. Som fremgår her, stilles det blant annet spørsmål ved hvorfor TrønderEnergi ikke sørget for raskere fremdrift i prosjektet på et tidligere stadium og hvorvidt de i det hele tatt ville ha avbrutt fristen etter pbl. § 21-9 selv uten protestaksjoner mv.

TrønderEnergi bærer selv risikoen for at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende arealplaner, herunder at tiltaket må iverksettes innen tre år etter at dispensasjon ble gitt.

Det vil skape en uheldig presedensvirkning om kraftutbyggere skal kunne bruke statlig plan som virkemiddel mot en tids- og kostnadsmessig ulempe utbyggeren rettslig sett har påført seg selv.

TrønderEnergi har som nevnt valgt å forfølge kommunens vedtak om pålegg om stans rettslig, herunder hvorvidt den underliggende dispensasjonen er utløpt. Slik situasjonen har blitt, mener Frøya kommune at denne prosessen bør få gå sin gang før det i det hele tatt blir aktuelt å vurdere statlig plan."