Skal kartlegge all skogen for å finne hvor mye sitkagran det er

Nyheter

Frøya kommunestyre har vedtatt å bruke en million kroner fra havbruksfondet til bekjempelse av sitkagra. Kommunen jobber med en plan for hvordan dette skal gjennomføres, og i planarbeidet har man behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen.
 

Allskog har utarbeidet et tilbud om kartlegging av alt skogareal i Frøya kommune. Og Fylkesmannen har gitt tilskudd på tilsammen 218.000 kroner til kartlegging og bekjempelse av sitkagran. Dette tilsvarer prisen Allskog har satt på sin kartlegging.

Formannskapet har godkjent at kommunen benytter seg av Allskogs tilbud, og siden dette er finansiert opp allerede, slipper man å bruke av millionen som er satt av til å bekjempe grana.