Avviser advokatkravet i vindkraftsaken

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avvist å behandle vindkraftsaken på nytt, etter at advokatfiramet Elden leverte begjæring om det.

Advokatfiirmaet mente at fylkesmannens, og deretter departementets, avgjørelse var fattet på feil grunnlag, og at Frøya kommunes byggestopp for vindkraftverket dermed var gyldig. De vedta video som skulle dokumentere at oppstarten ikke var hindret av demonstrasjoner. Til dette svarer departementet

"Departementet bemerker kort at videodokumentasjonen som ble lagt frem av advokat Alsaker, ble vurdert av departementet. 2 Departementet viser til vurderingene som følger av punkt 6.2.6 til og med 6.3 i vårt brev av 6. juni 2019. Vi kan ikke se at advokat Hornburg har lagt frem opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å komme til et annet resultat."

"Etter vår vurdering er det ikke lagt frem opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å omgjøre Fylkesmannen i Trøndelag sitt vedtak av 10. mai 2019" skriver departementet.
Saken om Trønderenergi har lov til å bygge vindkraftverket er dermed endelig avgjort i forvaltningen.