Vil fjerne laksetrailere fra veiene

Trøndelag bevilger 1,4 millioner

Kurt Jessen Johansson (fra venstre) overlater lederskapet i Kysthavnalliansen til Trondheim Havn og Knut Thomas Kusslid, og gleder seg sammen med havnedirektør Asle Andersen (Nord-Trøndelag Havn Rørvik) og Jan Olav Bjerkestrand (Kristiansund og Nordmøre Havn) over sterk politisk støtte fra Trøndelag til arbeidet med å flytte laks fra veg til sjø.  

Nyheter

– Dette er framtidsrettet og viktig for å sikre framkommelige og trafikksikre veier, øke verdiskapingen fra viktige kystnæringer og redusere samfunns- og miljøkostnader, sier Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim og leder av Kysthavnalliansen.

Kysthavnalliansen er initiativtaker til Tenketank Midt-Norge Sjø, et samarbeidsforum mellom midtnorsk laksenæring, store nasjonale vareeiere, rederier og lastebilnæring, organisasjoner og myndigheter. Tenketanken har nylig lagt fram en skisse til et statlig lakseincentiv, som kan bidra til å fjerne flere tusen laksetrailere og vogntog fra veiene hvert år.

Kysthavnalliansen har søkt fylkeskommunene Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal om støtte til en treårig målrettet satsing for å gjøre Midt-Norge til en foregangsregion for godsoverføring til sjø. Videreutvikling av Tenketank Midt-Norge står sentralt i arbeidet for å få de ulike transportmåtene til å samhandle langt bedre enn i dag.

Sterk politisk oppbacking

Til søknadsbehandlingen i hovedutvalg for næring i Trøndelag 28. august i år, hadde fylkesrådmannen innstilt på en betydelig reduksjon av prosjektet. Men etter forslag fra hovedutvalgets leder, Terje Sørvik (Ap), går Trøndelag fylkeskommune inn i treårige satsingen med inntil 1.425.000 kroner, slik Kysthavnalliansen opprinnelig søkte om. Hovedutvalget forutsetter at også Møre og Romsdal og Nordland fylkeskommuner bidrar med finansiering til satsingen.


 

– Dette prosjektet legger til rette for at Midt-Norge kan ta en aktiv pådriverrolle for videre vekst i sjømatnæringen, og redusere kommende samfunns- og miljøkostnader som økt godstransport kan medføre. Tenketank Midt-Norge Sjø samler strategisk viktige aktører i logistikkjeden, og har allerede bidratt til økt interesse og oppmerksomhet om temaet, sier Terje Sørvik.

Kysthavnalliansens prosjekt legger til rette for at Midt-Norge kan ta en aktiv pådriverrolle for videre vekst i sjømatnæringen, og redusere kommende samfunns- og miljøkostnader som økt godstransport kan medføre, sier Terje Sørvik. Foto: Kommunikasjonsavdelingen NTFK 

 

Sjømat på kjøl er mulig

– Tilrettelagt sjøtransport av laks til Europa åpner også for store importvolumer kan flyttes fra vei til sjø. Dersom vi ikke lykkes med dette, vil europa- og fylkesveier i løpet av få år bli omtrent uframkommelige, sier havnedirektør i Trondheim havn, Knut Thomas Kusslid.

Kusslid overtar nå som leder av Kysthavnalliansen etter Kurt Jessen Johansson i Helgeland Havn IKS, som det siste året har fokusert på å føre arbeidet til Tenketank Midt-Norge Sjø videre.

– Deltakere i Tenketank Midt-Norge Sjø har allerede demonstrert hvordan sjøtransport oppfyller laksenæringens krav til kvalitet og framføringstid, sier Jessen Johansson.


 

Lanserer lakseincentiv

Regjeringen fjernet i år den statlige incentivordningen for overføring av gods fra veg til sjø. Tenketank Midt-Norge Sjø har etter dette lansert det såkalte lakseincentivet. Det selvfinansierende lakseincentivet vil forplikte lakseprodusenter til å benytte sjøtransport, mot å få merkostnadene dekket gjennom produksjonsøkning. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk presentert skissen til det nye virkemidlet under et besøk på Namdalskysten tidligere denne uka. Statsråden mener lakseincentivet er så interessant at han nå vil diskutere forslaget med både Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.

– Oppdrettslaksen er nøkkelen til å fjerne tusenvis av sørgående laksetrailere og nordgående godsbiler fra vegene. Frakt av laks til Europa sjøveien vil også redusere klimautslipp, øke trafikksikkerheten på veiene og bidra vesentlig til at staten når sine mål om godsoverføring, sier Knut Thomas Kusslid i Kysthavnalliansen.