Fikk nei til bolig - men klagde og fikk ja

Nyheter

Erik Schløsser-Møller har søkt om bruksendring på et bygg på Steinshaugen i Kvenværet. Bygget ligger innenfor en reguleringsplan for bevertning/herberge/utleie, men søker ønsker å omdisponere til bolighus. Administrasjonen i Hitra kommune avslo søknaden, med henvisning til at formålet ved reguleringsplanen ville bli vesentlig tilsidesatt.

Søkeren har gjennom advokat klaget på vedtaket. Her hevdes det at vedtaket er en saksbehandlingsfeil, da bestemmelsene i planen som ble brukt i begrunnelsen til avslaget, ikke gjelder for det området det søker for. Det vises også til endrede forutsetninger siden planen ble vedtatt i 2005, med at det i kommunens nyere samfunnsplan heter at det skal tilrettelegges for bosetning i Kvenværet.

Teknisk komite har behandlet klagesaken, og gir klageren medhold. Dette skjer etter at administrasjonen i sin vurdering av klagen viser til at det er kommet innspill om omregulering av området, og dermed også anbefalte at klageren fikk medhold.