Kystrederiene

- Økt fokus på grønn skipsfart, men veien vinner

Direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge 

Nyheter

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2020. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart og flåtefornyelse.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 viderefører regjeringen viktige maritime rammevilkår som tilskuddsordningen for sjøfolk.

-Dette er et svært viktige rammevilkår for en fortsatt sterk maritim næring i Norge, sier direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge i en pressemelding.

- Enda flere lastebiler

- Forslaget til statsbudsjettet foreslår en økning av CO2-avgiften på diesel. Dette blir imidlertid kompensert ved reduksjon i veibruksavgiften for tungtransport. Dette betyr at regjeringen legger opp til at enda flere lastebiler kommer på norske veier, stikk i strid med alle transportpolitiske målsetninger og Riksrevisjonens merknader. Denne avgiftsvridningen er i klar strid med de politiske målsetningene i Nasjonal transportplan om å overføre mer gods fra veg til sjø, sier Borge.


 

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til grønn skipsfart med 100 mill. kroner. Midlene skal blant annet bidra til økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband og fornyelse i nærkystflåten.

Kystrederiene er positive til satsingen på grønn skipsfart, da dette berører medlemmene både i hurtigbåt- og kystflåten.


Snart kjører vi med utslippsfrie hurtigbåter

– Det jeg fikk se og høre gjør meg optimistisk og glad, sier ordfører Ole L. Haugen.


Gode signaler

Regjeringen gjeninnfører også incentivordningen for godsoverføring fra land til sjø og øker bevilgningen til Nullutslippsfondet.

 -Dette er gode signaler fra regjeringen. Kystrederiene vil følge dette videre opp og forventer konkrete bidrag til flåtefornyelse i nærskipsfarten, uttaler Borge.

Den totale bevilgningen til kystforvaltning går i følge Kystrederiene ned med 3,1 prosent pga at fiskerihavnene blir fylkeskommunale.

- Men Kystverket får, som følge av ny havne- og farvannslov, likevel et utvidet ansvarsområde. Det er underlig at regjeringen bevilger mindre penger til økte oppgaver, sier Tor Arne Borge.